robot

gzie mo¿na znale¼æ samouczki do obs³ugi programu Robot millenium?
irek
Reply to
irek
Loading thread data ...
tutaj w dodatkowych materia³ach powino byæ co¶ takiego
formatting link
tym ¿e niestey tzeba mieæ kod aktywacyjny - teraz Ci go raczej nie za³atwie bo to robi± ludzi na IV semestrze no a teraz na IV semestze nie ma nikogo - tak wiec skontaktuj siê z Administratorem tej stronki - Doktorem Andrzejem Cincio - on opracowa³ materia³y pomocnicze do Robota dla studentów - ¿e siê nie³adnie wyra¿e - jeste zajebistym go¶ciem. No a je¶li dalej by¶ nic nie skóra³ to ja mam te materia³y wydrukowane - jestem z Bytomia - je¶li Ci bardzo na tym zale¿y to mozemy sie jakos dogadac.
mihal
Reply to
mihal
serdeczne dziêki, to jest to... ja jestem z Opola. Jak bym mia³ jaki¶ problem to siê odezwê. Dziêki
Reply to
irek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.