są różne proszki?

Mam takie pytanie – czy proszki do malowania proszkowego „tribo” różnią
się jakoś od proszków do malowania w „koronie”? Czy jest jakiś prosty
sposób, aby poznać który jest który (o ile to nie ten sam)?
Reply to
Grzexs
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.