Zamek do klatki bez klucza.

Wymy¶lili¶my z s±siadami, ¿e zamontujemy sobie sterownik do zamka
elektromagnetycznego. (W drzwiach wej¶ciowych do bloku)
Taki co dzia³a na odleg³o¶æ jak kasownik w komunikacji miejskiej.
W pe³nej opcji móg³by mieæ sterowanie po TCP/IP.
Kto pomo¿e zdefiniowaæ jak to siê nazywa, albo ma jak±¶ konkretn±
firmê na my¶li?
Pozdrawiam Mariusz.
Reply to
Mariusze
Loading thread data ...
Trochê czasu minê³o, widzê karty zbli¿eniowe od 7 do 50 z³otych, czujniki, sterowniki. Na karty to sie ludzie z³o¿±, jest tego 77 lokali. Ale jaki zestaw da³by siê sterowaæ przez LAN, bo to co kombinujê przekracza 2 tys z³otych. Chyba ¿e co¶ ¼le posk³ada³em...
Pozdrawiam Mariusz.
Reply to
Mariusze

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.