zjawisko tryboelektryczne

W strumieniu powietrza lub zbioru wymieszanych wybranych płynów różne rodzaje polimerów elektryzują się inaczej i komutują siły miedzy poszczególnymi elementami. Można to wykorzystać do wygenerowania ruchu obrotowego lub innego ruchu.

formatting link
Sposób obrotu jest określony przez skład płynu,jego temperaturę i prędkość. tak sobie.hk

Reply to
hk
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.