2.4GHz - nowy standard aparatur pełno-zakresowych ?

U¿ytkownik "Grzegorz Kurczyk" snipped-for-privacy@control.slupsk.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fj3esf$4mk$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
No i tutaj nie masz racji ! O³ów jest ca³kowicie wycofany z artyku³ów majacych kontakt z cia³em -przynajmniej w UE. Raczej siateczka ekranuj±ca z pod³±czeniem do uziomu .To ju¿ na pewno wymusi "stanie w kupie" i w kupie zw³aszcza ,¿e niektórzy pos...j± siê ze ¶miechu jak to zobacz±.Przecie¿ nikt nie za³ozy przewodu uziemiaj±cego na tyle d³ugiego by inny mu przydepta³ bo diabli wezm± i siateczkê i jej zawarto¶æ !
Reply to
Roh
Loading thread data ...
Oczywi¶cie nie dotyczy to amunicji ma³okalibrowej....
Reply to
Roh
Raczej nikt bo za mała przepustowość.
Jeśli już to na częstotliwości dzisiejszej telewizji analogowej.
KAcper
Reply to
Kacper Perschke

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.