co pod ktora reka ??

Witam
Mam pytanie dotycz±ce obs³ugi radia
posiadam radyjko z gazem w lewym reku
ucze siê latac na stymulatorku tylko nie wiem co powinno byæ pod która
manetka
gaz i lotki mam w lewej manetce a ster skretu i wysoko¶ci w prawej
czy jest to poprawne ??chcia³ bym siê ze tak powiem dobrze nauczyc
czy sa jakies zasady dotyczace co mamy pod która reka i czy maja jakies
uzasadniene ?
Pozdrawiam
Reply to
Boo
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Boo" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f3kqfm$lvp$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Czasami warto napisaæ jakie "radyjko" siê posiada i czy przypadkiem producent/sprzedawca do³±czy³ instrukcjê.
poczytaj sobie,
formatting link
jak dalej bêdziesz mia³ problemy, to pytaj
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl
Witam
Poszukaj w sieci opisu ustawieñ 'mode'. Ja u¿ywam mode 1 - k1-przepustnica-prawy pion, k2-lotki-prawy poziom, k3-wysokoœæ-lewy pion, k4-kierunek-lewy poziom.
Pawe³
Reply to
Pawel
zalezy jaki masz stymulatorek... ;-)
lataj chlopie jak bozia przykazala... prawa: lotki+wysokosc, lewa: gaz+kierunek. Tak masz w samolocie.
Marcin
U¿ytkownik "Boo" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f3kqfm$lvp$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
goflying
U¿ytkownik "Pawel" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f3ks4a$16g$ snipped-for-privacy@news.wp.pl...
Prosze Sanownych Panów .Rzecz w tym, ¿e producenci apartaur po to wymy¶³ili Mode 1 i 2 aby u³atwiæ operowanie sprzêtem osobom o ró¿nych preferencjach manualnych , ale o tym zaa chwilke. Otó¿ w samolotach tak jest zabudowany uk³ad sterowania / za wyj±tkiem d¿ojstikowego/ ¿e manetka gazu jest na lewej burcie a dr±g dzier¿ymy w prawej rece. Problem ten trzeba rozpatrzyæ z punktu widzenia indywidualnej preferencji pilota i wiêkszej sprawno¶ci której¶ z r±k. S± bowiem modele , a i w wiekszo¶ci przypadków / posiadaj±cych kompletny uk³ad sterowania / lotki/ ,¿e kierynku u¿ywa sie w stopniu szcz±tkowym / nie dotyczy akrobatów/ Zatem . w zasiegu d³oni bardziej operatywnej gromadzimy te stery, które maj± podstawowe znaczenie w procesie sterowania - czyli lotki i wysoko¶æ . Motor i kierunek za¶ z pow. przyczyn w d³oni tej mniej ruchliwej. Tak te¿ trzeba spogl±dac na model 1 i mode 2 . Chyba nie jest to zbyt zawi³e . Generalnie wszystkim tak prod. sprzêtu jak i pilotom chodzi o bezpieczny lot ,albowiem trudno leworêcznnego zmuszac do u¿ywania w prawym dr±gu lotek i wysoko¶ci /i vice versa/ -w tej sytuacji - jak to Panowie mówi± " kret pewny " Nimniej jednak nie nale¿y s±dziæ ze mode 1 to dla takich a mode 2 to dla innych - jest jednak bezpieczniejsze je¶li te funkcje bêd± skorelowane
Reply to
jerzy
Jest kilka rzeczy, które zebra³em z w³asnych obserwacji i chêtnie siê tym podzielê. Oczywi¶cie nie jest to wiedza bezwzglêdna i na kazdy z tych punktów mozna dyskutowaæ:
1). Praworêczni w lewej rêce maj± szybszy refleks. M.in. dlatego na starych automatach joystick by³ zwykle w lewej rêce, a "fire" pod praw±. Mówi siê tez, ¿e leworêczni maj± szybszy refleks, poniewa¿ u nich wiêkszo¶æ dzia³añ podejmuje prawa pó³kula mózgu, która jest nieco szybsza od lewej. Sprawdzi³em w empirii i faktycznie, mimo, ze jestem praworêczny, to granie lew± rêk± na automatach sz³o mi sprawniej. Tak wiêc mysle, ¿e sprawniej jest mieæ kluczowy dr±g w lewej rêce. Kwestia tylko przyzwyczajenia, ale nie wierzycie - sprawd¼cie sami. To dzia³a!
2). Uk³ad, w którym lotki i wysoko¶æ s± w jednym dr±gu jest bardziej zbli¿ony do uk³adu w prawdziwym samolocie. W dodatku, je¶li ten dr±g jest w prawej rêce. Wówczas osoby, które lata³y prawdziwymi samolotami, albo korzysta³y z np. "MS Flight Simaltora", ³atwiej naucz± siê lataæ modelem. Zauwa¿, ¿e ta obserwacja czê¶ciowo przeczy pkt. 1.
3). Uk³ad, w którym w jednym dr±gu jest wysoko¶c i kierunek jest korzystniejszy dla trudnych akrobacji. Zauwa¿, ¿e wówczas, ¿eby np. utrzymaæ pionowy lot modelu w górê lub w dó³ u¿ywasz g³ównie jednego dr±ga (kierunek i wysoko¶æ). to samo w powolnych beczkach: lotkami nadajesz tylko lekki obrót modelu, ale ca³a korekta odbywa siê wysoko¶ci± i kierunkiem. Czyli znowu pracuje g³ównie jeden dr±g. Zauwa¿, ¿e ta obserwacja przeczy pkt. 2.
4). Powy¿sze powoduje, ¿e dla osób, które mia³y styczno¶æ z prawdziwymi samolotami lub ich symulatorami najlepiej wybraæ mode, w którym lotki i wysoko¶c s± w prawej rêce. Z drugiej strony dla osób uprawiaj±cych F3A najbardziej optymalny jest mode, w którym kierunek i wysoko¶æ s± na jednym, lewym dr±gu.
5). Najlepiej, gdyby wszyscy latali w jednym modzie. Nie byloby problemu z przesiadaniem siê na model kolegi, albo na pomocy przy oblatywaniu. Albo nauce latania "na misia". Jednak ka¿dy ma swoje preferencje, potrzeby oraz mo¿e byæ osob± leworêczn±. Tak wiêc takie ¿yczenie jest raczej utopi±.
6). My¶lê, ¿e nie mo¿na nikogo krytykowaæ za preferencjê dr±gów. Sam kiedy¶ zosta³em tak potraktoway przez starszego modelarza, ¿e "jeste¶ g³upi, nikt tak nie lata i wogóle kto ci powiedzia³, ¿eby tak lataæ". Poczu³em siê tym nieco dotkniêty.
PS 1. Ja latam: lotki i wysoko¶æ w prawej, gaz i kierunek w lewej. Tylko dlatego, ¿e kiedy¶ kupi³em nadajnik, którego ³atwo nie da siê przestawiæ. I tak juz zosta³o.
PS 2. Spotka³em siê kilka razy nawet z tym, ze kto¶ gaz ma odwrotnie: wolne obroty "od siebie", a full "do siebie". Nie wiem, co o tym s±dziæ. Muszê to przemy¶leæ... :)
Reply to
Lukasz
U¿ytkownik "Lukasz" snipped-for-privacy@poczta.onet.WYTNIJpl> napisa³ w wiadomo¶ci news:f3m2f5$hvu$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Zgadzam siê z tob± w ca³ej rozci±g³o¶ci z tym, ¿e ta krytyka nie wysz³a od prawdziwego instruktora , który ma wyobra¿enie sprawy , a co do gazu to chyba nie ma co przemy¶liwaæ . tak mi sie wydaje Przej¶cie z jednego mode na drugie jest baaaaardzo trudne - szczeg. w syt.deficytu czasu ,daje o sobie znaæ - pozdrawiam
Reply to
jerzy
Cześć,
pod Twoją wypowiedzią mogę się "dwiema ręcami" podpisać. Mam jednak jeszcze takie uwagi:
1. Potwierdzam i zaznaczam jako ważne: wysokość i lotki nie powinny być na tym samym drążku. Tak więc albo mod 2 albo mod 4. Powody podą Łukasz!
2. Gdy model nie ma lotek a tylko kierunek, to powinien on być na drążku tym, gdzie są normalnie lotki. Wtedy mamy jeden drążek tylko do wysokości a drugi do kierunku (i ewentualnie gazu)
3. Czy (generalnie) wysokość na lewym czy prawym? Dla praworęcznego na lewym dla leworęcznego na prawym. Z tego względu, że jak mamy sobie samemu rzucać model (np. na zboczu) to druga (mniej sprawna) ręka jest zawsze na wysokości i kierunku. Jest wtedy możliwość natychmiastowej korekcji. Ja się niestety nauczyłem odwrotnie. Jestem praworęczny i jak rzucam sobie sam model to wysokość jest niesterowana do chwili aż ręka znajdzie się po wyrzuceniu modelu na drążku
Jak by nie było. Analogie do samolotów nie są tu zbyt sensowne. Jak się przesiadasz na lewy w Airbusach masz też drążek po lewej stronie ;-) A lata całe musiałeś się przyzwyczajać do takiegoż po prawej. A jak już koniecznie porównywać, to do następnej wersji Futaby przewidziano na kablu pedały do kierunku ;-)
I jeszcze coś - znam wielu znakomitych pilotów latających w najróżniejszych modach. Nie należy przeceniać i zbytnio się upierać który mod lepszy. I na koniec - mam kolegę w klubie, zajmującego się młodzieżą. Podziwiam go za umiejętność latania we wszystkich możliwych konfiguracjach. Tak więc i tego można się nauczyć.
Pozdrawiam Piotr
formatting link
PS. Na stronie są dwie nowe galerie z Lahntal. U naszych kolegów z Zaru był Meeting w holowaniu szybowców. Watro te foty obejrzeć. Było dużo poloniców i ciekawych letadel. Miłego oglądania!
Reply to
Piotrp_de
Wielkie dzieki za odpowiedzi po raz kolejny jestem pod wrazeniem ilosci odpowiedzi na tej grupie mam tylko jeszcze jedno pytanko posiadam radio hitec laser 4 i mam w nim standardowo gaz w lewej rece czy da sie to jakos zamienic ?
U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Reply to
Boo
Jesli jestes zdany tylko na siebie i nie ma w poblizu kogos kto lata i moglby ci pomoc to wybor mode jest wlasciwie dowolny, sam sprawdz ktory ci najlepiej pasuje np na symulatorze.
Kiedy bardziej doswiadczony modelarz moze ci pomoc to zazwyczaj zaleca sie zeby latac na jego mode bo wtedy moze oblatac nam model, przejac aparature w czasie latania itp. Problem w tym ze jego mode wcale nie musi byc najlepsze dla nas.
Nie zapominajmy ze jest jeszcze mode 3 i 4. Osobiscie znam modelarza ktory lata na mode 3, zeby nie bylo, ze nikt nie uzywa.
Pozdrawiam.
Reply to
kuba
Witam,
No właśnie mode 2 i mode 4 MAJĄ wysokość i lotki na tym samym drążku. Więc chodziło o mode 1 lub mode 3.
Od siebie powiem, że mode narzucił mi sprzedawca u którego kupiłem nadajnik, bez zapytania o preferencje, mimo że przed rozpoczęciem latania ZAWSZE myślałem, że będę prawą ręką kontrolował ster wysokości. Tak zaliczyłem pierwszego w życiu "kreta"... (chciałem zaciągnąć a jedynie wyłączyłem silnik)
PS: Mieliście chyba mieć w Kaltenkirchen zawody F3K? Czy one już się odbyły? Byłeś na nich (albo będziesz)?
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
Latam od (prawie ;-)) zawsze w mode 4 i nie mam wysokości na tym samym drążku co lotki :-)))
silnik)
Mieliśmy, ale nie byłem, bo akurat byłem na zlocie w Lahntal - patrz galerie na mojej stronie.
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
latalem kiedys w mode1 bardzo fajna sprawa jak dla mnie... i wtedy wydawala mi sie ta opcja lepsza do smolotow.. moze i tak jest ale z racji tego ze przesiadlem sie na smiglowce musilalem przesiedziec pol roku na symku zeby uzywac mode2 i nie zaluje jak masz zamiar kiedys tam latac smiglakami to mode2 jest bardziej naturalny bo tarcze masz w 1 rece a do tego latajac samolotami mozesz zjarać se fajke i jednoczesnie sterowac modelem..... :D
Reply to
jaca99
OK, sprawdziłem to. Masz rację co do mode 4.
Czyli chodziło Ci o mode jeden i mode cztery jako mod'y które nie mają wysokości i lotek na tym samym drążku.
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
mode2 jest bardziej naturalny bo tarcze masz w 1 rece a do tego latajac samolotami mozesz zjaraæ se fajke i jednoczesnie sterowac modelem..... :D
hehe to mnie przekonalo :d
Reply to
Boo
Ju¿ setki razy wa³kowali¶my ten temat . To jest jak z sexem . Jakie kto ma preferencja tak to robi . Byleby lotki i wysoko¶æ rozdzieliæ . Tyle !
Reply to
Roh

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.