eksmisja biura AP w Warszawie

Witam,
Przed chwil± dowiedzia³em siê, ¿e na dzi¶ na Krakowskim Przedmie¶ciu w
biurze Aaeroklubu Polski pojawi³ siê komornik z nakazem eksmisji i wsparciem
policji do wykonania tego zadania.
Informacja jest potwierdzona "u ¼ród³a".
W tej chwili przedstawiciele zarz±du, prezes, dyrektor AP negocjuj± z
komornikiem odroczenie terminu wykonania eksmisji.
Sprawa w³asno¶ci kamienicy przy Krakowskim Przedmie¶ciu w Warszawie -
siedziby biura AP przewija³a siê od lat. W latach 90'tych odnalaz³ siê
w³a¶ciciel/spadkobierca tej kamienicy.
AP z racji zasiedzenia(prawdopodobnie) mia³ pewne prawa do tej
nieruchomo¶ci - prawo pierwokupu. Takie chodzi³y s³uchy.
By³y pomys³y odkupienia kamienicy. Mia³y na to pój¶æ pieni±dze ze sprzeda¿y
lotniska aeroklubowego w £odzi kilka lat temu(jeszcze za poprzedniego
zarz±du z prezesem Karpiñskim na czele). Lotnisko zosta³o sprzedane -
pieni±dze na trafn± inwestycjê w Aeroklubie by³y... Rozesz³y siê szybko.
Sprawa w³asno¶ci kamienicy pozosta³a dla AP nieuregulowana.
Jeszcze kilka lat temu biuro AP czerpa³o dochody z wynajmu bankowi kilku
pierwszych piêter kamienicy - czynsze w tek reprezentacyjnym miejscu s±
kosmicznie wysokie. Dwa najwy¿sze piêtra zajmowa³o biuro AP. W³a¶ciwie nie
wiadomo dlaczego nikt z kolejnych zarz±dów nie wpad³ na pomys³ i nie
zrealizowa³ przeniesienia biura AP gdzie¶ na obrze¿a Warszawy. Kamienicê
mo¿na by³o wynaj±æ w ca³o¶ci czerpi±c z tego tytu³u ogromne korzy¶ci na
dzia³alno¶æ sportow± zwi±zku. Aeroklub to nie bank, nie towarzystwo
ubezpieczeniowe - nie musia³ mieæ siedziby zarz±du w najbardziej
reprezentacyjnym miejscu stolicy... miêdzy zamkiem królewskim a pa³acem
prezydenckim.
Co tu wiêcej dodawaæ? Kiedy sobie my¶lê o kolejnych zarz±dach... mo¿e
najlepiej powstrzymam siê od wszelkich komentarzy. Smutno trochê.
Pozdrawiam wszystkich cz³onków zwyczajnych AP
¯yczê udanych g³osowañ w wyborach do zarz±dów aeroklubów regionalnych w
nadchodz±cym roku i dobrych kandydatów na Zjazd Krajowy - oni wybior±
nastêpny zarz±d AP
Tomasz Osiñski
Cz³onek zwyczajny Aeroklubu Polski
Reply to
Tomasz Osinski
Loading thread data ...
Witam Może liczyli na to, że modelarze wybudują nową siedzibę własnym sumptem. Z balsy, listewek, laminatu i depronu. Zasilanie budynku z LiPOlek, drzwi dla fasonu otwierane automatycznie serwem Futaba i po kłopocie :)
Reply to
PL(N)umber_One

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.