Gdzie dostanę takie płyty?

Gdzie dostanę w Poznaniu (ew. wysyłkowo) płyty polistyrenowe (lub z
podobnego materiału, który topi się w klejach na bazie acetonu) o gr. 0.5
mm, 0.75 mm, 1 mm?
Reply to
NOKGAMER
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.