kopolimer styren - SAN - jak to skleiæ

Byæ mo¿e tu uda mi siê znale¼æ kogo¶ kto siê na tym zna :) Mam pude³ko,
plastikowe, zielone-pó³prze¼roczyste, wg. wyt³oczek na nim - zrobiony z
czego¶ co siê zowie >SAN< - wrzuci³em to w googla, wynalaz³o ¿e jest to
kopolimer styren , dla mnie lajkonika niewiele to oznacza :( Ale, w czym
rzecz, szukam sposobu na sklejenie tego pude³ka tak aby by³o ono szczelne
(jest to obudowa od filtra do akwarium) bo niestety pêk³o :( Moze znany jest
wam jaki¶ klej którym uda siê to skleiæ (i który nie bêdzie straszie
toksyczny, bo w koncu bêdzie potem znów filtrowa³ wodê rybkom.
Pozdrawiam
Krzysiek
Reply to
Krzysiek K.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.