Multipla w okolicach Olsztyna

Witam,
chcia³abym siê dowiedzieæ:
1. czy w okolicach Olsztyna jest sklep odzia³u bburago gdzie mog³±bym dostaæ
model multipli (wiem, ¿e modele z tej firmy s± równie¿ w sklepach zwyk³ych z
zabawkami ale model multipli jest raczej rzadko spotykany wiêc poszukuje
sklepu dla modelarzy)
2. czy istniej± wogóle jakiekolwiek nie wiem firmy?, oddzia³y? (nie wiem
wogole jak to nazwac:-) ) które zajê³yby siê przemalowaniem mojej
multipli:-) dodaniem srebnych elementów (aby wygl±da³a tak jak wygl±da w
rzeczywisto¶ci:-) to na prezent wiêc musi bezapelacyjnie:-) ) je¶li istnieje
kto¶ taki to jak siê z nimi skontaktowaæ?
Z góry dziekuje za pomoc
Reply to
Qmila
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.