Rysowanie w 3D ???

Cze¶æ,
mam ochotê dla zabawy prysowaæ sobie model w 3D.
Co doradzacie ? czy s± mo¿e jakie¶ darmowe programy o zadawalaj±cych
efektach ?
Chocia¿ za darmo to raczej zaprzeczenie efektu, ale ¦wiat jest czasami
zaskakuj±cy.
Pozdrawiam Andy
Reply to
Andrzej
Loading thread data ...
formatting link
Andrzej Kowalski
Reply to
Andrzej Kowalski
Ja próbowa³em w 3D Studio Max. Niesamowicie rozbudowany program! Ale wymaga naprawdê gigantycznej ilo¶ci wiedzy. Zrobienie modelu jest w sumie tak ¿mudne, jak klejenie makiety. Ale pó¼niej mo¿esz z nim wyprawiaæ ró¿ne rzeczy: animowaæ, krêciæ filmy, dodaæ d¼wiêk, efektów jest mnóstwo: mg³a, deszcz, o¶wietlenie. Naprawdê fascynuj±ca zabawa. Efekty s± porównywalne do kreskówek w stylu Shreka czy Ekspress polarny (polecam w IMAX).
Ale tak, jak pisa³em wymaga mnóstwa wiedzy, przy której ja wymiêk³em.
Reply to
Lukasz Stela
Pytanie brzmialo:
DARMOWE oznacza bezplatne - kosztujace 0 w dowolnej walucie. 3DSMax do tej kategorii zdecydowanie nie nalezy.
A z komercyjnych, ktore mozna legalnie miec za darmo jest jeszcze Maya Personal Learning Edition dostepna na:
formatting link
Andrzej Kowalski
Reply to
Andrzej Kowalski
Szkoda czasu na tak± naukê w celu zaprojektowania modelu -chyba ,ze TO W£A¦NIE jest sensem modelarstwa dla kogo¶ . Inaczej widzê to hobby. !
Reply to
Roh
U¿ytkownik "Roh" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ctr8ov$4a0$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Uuuu... Ju¿ teraz nie mo¿esz mieæ publicznie w³asnego zdania jak widzisz to hobby, przykro mi. Musisz s³uchaæ wszystkich modelarzy polskich i realizowaæ ich potrzeby, jeste¶my twoim elektoratem. :)))) Jakiekolwiek publiczne ograniczanie, deprecjonowanie form dzia³ania innych modelarzy polskich to samobójstwo. Je¶li nie bêdziesz dla nas mi³y to votum nieufno¶ci. :))))
Pozdrawia Andrzej Grodzki Warszawa
Reply to
Andrzej
U¿ytkownik "Andrzej" snipped-for-privacy@wytnijtoskrol.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:ctqnf4$pgd$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Jak ju¿ wcze¶niej kto¶ wspomnia³, wspania³y darmowy Blender
formatting link
Metasequoia
formatting link
stosowana do tworzenia modeli do FMS-a
TDziki
Reply to
tdziki
i jeszcze
formatting link
pozdr.
Reply to
peTer
Do modelawania w oparciu o wielokąty swietnie nadaje sie Wings3d
formatting link

Blender jest nieco zbyt zamotany dla poczatkujacego IMHO.
Piotr
Reply to
-=\Pioter/=-
No có¿ . Odczyta³em 3D w tej odpowiedzi Andrzeja jako 3x w D.Trudno .Taki los ortodoksa . Sam chetnie porysowa³bym gdybym by³ zdolniejszy i bardziej uparty w osi±gniêciu takiego celu . Ale jestem jaki jestem .Je¿eli ktos z innego powodu osi±gna³ bieg³o¶æ w przestrzennym projektowaniu (mój ¶wagier projektuje wierze wiertnicze w 3D )a wyko¿ystuje w modelarstwie to jest cool !¦wagier niestety nie modelarz..... Ale by specjalnie uczyæ siê aby wykre¶lic wrêgi ?? Pewnie ju¿ nied³ugo o³ówek analogowy bêdzie dostêpny tylko w muzeum . Chyba sie juz nie zmienie drogi i bezwzglednie wspania³y/potencjalny elektoracie !-;)
Reply to
Roh
U¿ytkownik "Roh" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cttiu3$1o2$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Cze¶æ, Koledzy, dodam m³odsi, w modelarni zaprojektowali wyci±garkê, w 3D, zrobili i wystartowali w Mistrzostwach ¦wiata F3B. Niby nic, ale teraz t± wyci±garkê czy jej fragmenty robi± nasi przyjaciele z Bielska-Bia³ej czy Inowroc³awia tak przynajmniej s³ysza³em. Wiêc i ja chcê chocia¿ "lizn±æ" tego nowego, które w profesjonalnym projektowaniu jest ju¿ standardem, jak Twój ¦wagier wira¿ka. Jak widaæ moi koledzy z modelarni to profesjonali¶ci, kurde :)) I tu zacytuje zdanie mojego wspania³ego instruktora modelarskiego Antoniego Sulisza:
"nie wa¿ne czy bêdzie dalej robi³ modele, je¶li na zajêciach w modelarni zacznie my¶leæ, zacznie sam co¶ konstruowaæ to ju¿ moja praca instruktora przynios³a efekt".
Wiesz teraz do szybowca swobodnego F1A taka wiêksza Jaskó³ka :) pakuj± 4 mikro-serwa,akumulatory, hak dynamiczny,zmianê k±ta skrzyd³a, odbirnik riadiowy determalizatora, nadajnik radiowy do odszukania, mikroprocesor do odmierzania czasu i koordynacji wszystkiego, ju¿ tam nie ma gdzie ig³y wcisn±æ. Tak sobie pomy¶la³e ¿e warto by by³o ten "ba³agan" uporz±dkowaæ, bo teraz to tak powciskane kawa³ki na g±bkê, a¿ siê prosi stworzyæ modu³ wymienny ca³o¶ci. Tak to wygl±da:
formatting link
¿eby to wygl±da³o jak pod mask± wspó³czesnego samochodu przyda³oby siê projektowanie w trzech wymiarach. A je¶li wszystko skoñczy siê z takich czy innych powodów tylko na próbach to te¿ fajnie przecie¿ to hobby.
Mam ulubione flamastry do szkicowania, serio tylko nimi dobrze mi siê rysuje. A jak ju¿ naszkicuje co¶ no to do Autocad.
Lejesz miód na moje serce Prezesie ;)) £ubu, dubu, ³ubu dubu niech nam ¿yje prezes naszego klubu, niech ¿yje ! To mówi³em ja ...
Ju¿ dawno sobie nie pogada³em tak na pl.rec.modelarstwo pamiêtasz tak bywa³o na pocz±tku.
Pozdrawiam Andrzej Grodzki Warszawa
Reply to
Andrzej
Witaj Andrzej,
W Twoim liście datowanym 2 lutego 2005 (15:19:35) można przeczytać:
Mam wrażenie że nikt jeszcze nie podał linków do Metasequoii Stąd możesz pobrać :
formatting link
tu jest angielski manual (japońskiego jakoś nie trawię :-))
formatting link
i pochwal się co wybrałeś.
Reply to
Teos

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.