Przeprosiny

Szanowni Państwo
Napisałem prostą wiadomość o rozpoczeciu sezonu lotnego w Nowym Targu i mszy
św. Dla mnie i wielu innych osób prosta i zrozumiała informacja, aż tu nagle
pan grdl sobie drwi i prowokuje swoim postem.
Przyznaje poniosło mnie i napisałem co napisałem.
Jednocześnie oświadczam że nie jestem żadnym fanatykiem, fundametalistą, ani
moherowym beretem.
Szanowny Panie grdl !!!
Serdecznie pana przepraszam za sagan i kretyńskie posty
Przepraszam wszystkich tych którzy sie pokłucili.
Po raz kolejny przekonałem się że na tym forum nie można liczyć na pomoc w
dziedzinie modelarstwa, nie można zostawić prostej informacji o imprezie, bo
zawsze się ktoś znajdzie ko obśmieje, skrytykuje, sprowokuje.
Odwiedzam, a raczej odwiedzałem to forum od ponad roku.
Dziękuję za współpracę, dziękuję za poparcie mojej osoby.Może kiedyś spotkamy
się na lotnisku i tam nastąpi prawdziwa integracja braci lotniczej.
Życzę wszystkim szczęścia, udanych i wspaniałych lotów, oraz przychylnych
postów.
Robert Szal
Ps.
I tu jeszcze na koniec przypomnienie iż 2. Podhalański piknik już tuż tuż
03 - 05. 08. 2007r.
Rejestracja automatyczna
formatting link
nadzieję że ta informacja nikogo nie obrazi
Reply to
Robert
Loading thread data ...
Witam przeczyta³em wypowiedzi szanownych kolegów i znowu widzê polskie typowe przywary , brak tolerancji , usi³owanie narzucania swojego pogl±du jako jedynie s³usznego ( sk±d ja to znam hmmm ?) sk³onno¶æ do k³ótni i wzajemnego obrania i to s³awne polskie " pan wie kto ja jestem ?". Ja post Roberta odebra³em jako informacje o programie gdzie miedzy innymi bêdzie msza . Ale w koñcu chyba modelarze maja prawo do mszy na jak±¶ intencje i nie wszyscy musza w niej uczestniczyæ, mog± stan±æ z boku ci co s± np. prawos³awni albo mahometanie lub niewierz±cy ale powinni to robiæ moim zdaniem z szacunkiem dla innych . . Ale nikt siê nie skupi³ nad sama impreza której fragmentem jest msza . Ja wola³bym zapytaæ jakie piwo i jakie kie³baski :) . TOLERANCJA to piêkne s³owo i w¶ród Polaków nie za bardzo znana a szkoda mo¿e poczytajmy w historii co doprowadzi³o do upadku Polski ? ja uwa¿am ze nasze cudowne "zalety " narodowe . Z okazji nadchodz±cych ¶wiat proponuje refleksje nad tym tematem ale nie mszy ale swoimi podstawami wobec bli¼nich , kolegów z grupy i w ogóle ludzi ze swojego dalszego i bli¿szego otoczenia . I jeszcze prace nad sob± ..... refleksje nad tym co mogê w sobie zmieniæ ¿eby mnie i mojemu otoczeniu by³o lepiej . Bo stanowimy grupê ludzi o ro¿nych przekonaniach i charakterach . Ale ³±czy nas zabawa w modelarstwo . reasumuj±c patrzmy na to co nas ³±czy a nie na to co nas dzieli i tolerujmy siê nawzajem . Marek S P.S nie jestem moherem, prawos³awnym, ¿ydem , mahometaninem , ksiêdzem .... resztê dopisaæ , ani nawet peda³em :)
Reply to
Marek S
Tak... Ja te¿ mia³em nieudany debiut na tej grupie....
Chyba Miron Bia³oszewski powiedzia³ kiedy¶:
"Cz³owiek idzie przez ¿ycie jak ¶lepiec.... Ale chêtnie t± bia³± lask± by komu¶ jeszcze przyp%#@li³..."
Mia³ na my¶li Polaków? Ci±gle trzeba siê z czego¶ t³umaczyæ. Mo¿e st± ta frustracja?.... Cz³owiek nie potrafi u¶mechnac siê do siebie, a co dopiero do innych...
Weso³ych ¦wi±t Grzegorz
Reply to
grzest
Hmm... jakos dziwnie mi znajome:-) Ehh... Polska do dziwna kraj:-)
pozdrawiam Ben.
Reply to
Ben.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.