Jaka folia do malowania?

Witam
Jaka folia pokryciowa dobrze nadaje sie do malowania (natryskowego) farb±
akrylow±? Widzia³em gdzie¶ kiedy¶ tak± o jakby matowej powierzchni, ale nie
znam jej nazwy. Nie chcia³bym, aby mia³a fakturê p³ótna. Nie zale¿y mi te¿
szczególnie, aby by³a bardzo lekka.
Pozdrawiam
Tomek
Reply to
Tomasz Rudnik
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Tomasz Rudnik" <cobra427[removeit]@o2.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:46153c18$0$13198$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl...
Folia Oratex ale ju¿ pomalowana z niewidoczn± faktur± p³ótna oferowana w sprzeda¿y przez Tower Hobby . Nale¿y wyja³owiæ acetonem i lekko zmatowiæ papierem oko³o 250. Oczywi¶cie mam na my¶li zmianê koloru w ca³o¶ci . Patrz w ofercie TH .
Reply to
Roh
Dziêki za podpowied¼. A jakby tak zmatowiæ papierem ¶ciernym zwyk³a foliê? Ma to sens?
Pozdrawiam i ¿yczê spokojnych ¦wi±t Tomek
U¿ytkownik "Roh" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ev77ff$af$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Reply to
Tomasz Rudnik

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.