Nawijacze ! (3 fazy)

czy ktos z Was nawija³ silnik/przeróbkê z CD (9 zêbów, 12 biegunów) inaczej
ni¿ u Alexa na forum ?
formatting link
np. tak, ¿eby fazy zaczyna³y siê na 1, 3 i 5 zêbie ?
PMK
Reply to
PeKlesyk
Loading thread data ...
Ja nawijałem 1,2,6, bo taki mi pasowało konstrukcyjnie. Dlaczego pytasz? To bez znaczenia. Ważne jest aby kierunek uzwajania na kolejnych "zębach" był prawidłowy.
Sebastian
Reply to
artmediaWYTNIJTO
taki 1,2,6 albo 1,3,5 powinien byæ bardziej ekonomiczny - na wale parametry takie same lub porównywalne ale mniej mocy w straty
PMK
Reply to
PeKlesyk
jak powiedzia³ pan w punkcie przewijania (gdy sêpi³em drut) - tak siê nie nawija
wyci±gn±³ m±dr± ksi±¿kê od du¿ych trójfazowców i znalaz³ jak byæ powinno (1, 3, 5)
wczoraj to sobie jeszcze raz rozrysowa³em i wychodzi na dok³adnie to samo - nawijamy lustrzane odbicie ksi±¿ki sprzed lat
dlatego zcancelowa³em posta.
PMK
Reply to
PeKlesyk
to co mówi³ go¶æ nie jest prawd±, a raczej nieprawd± jest ¿e ABC jest z³e a ACB jest OK.
To takie same nawoje.
PMK
Reply to
PeKlesyk

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.