Oklejanie

Jaka jest technika oklejania foli± elementow z pe³nej balsy podobnych do
kropli (koñcówki p³ata).
Czy jest jaka¶ szczegó³owa instrukcja w necie?
Moja wiedza niestety zatrzyma³a sie na japonce.
Nie tak dawno ktos pisa³, ze japonka nie jest trendy, wiec czas pój¶æ z
duchem postepu.
Kupi³em "solarfilm" i nie chce na stracie sknociæ modelu.
Piotrek
Reply to
Piotr Sobierajewicz
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Piotr Sobierajewicz" napisa³...
Witam Technika jest podobna jak przy oklejaniu pozosta³ych powierzchni tyle, ¿e musisz ustawiæ wy¿sz± temp. ¿elazka (tak, jak do naci±gania). Folia staje siê elastyczna i mo¿na j± naci±gaæ na krzywiznach. Trzeba to robiæ z wyczuciem aby nie rozerwaæ folii - najlepiej zrób wcze¶niej próbê. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.