Pytanie o silnik elektryczny

Loading thread data ...
Roh,
nie mam do¶wiadczenia z SK, ale mam jakie¶ to tam do¶wiadczenie z Turnigy.
To co mnie niepokoi, a byæ mo¿e da siê odnie¶æ i do serii SK, to znaczace ró¿nice w wykonaniu w zale¿no¶ci od partii towaru.
Szczególne zastrze¿enia mam do wyprowadzeñ przewodów - ten sam silnik mo¿e mieæ grube przewody solidnie obkurczone albo jakie¶ dwa cienkie miêciutkie druciki lataj±ce lu¼no w zupe³nie niedopasowanej silikonowej koszulce.
Vide foto:
formatting link
Prawe s± OK.
Bojê siê, ¿e te lewe nie bêd± wytrzymywaæ mechanicznie i co¶ urwê przy byle szarpniêciu.
Tyle moich obaw, nie jestem przekonany czy bêde kontynuowa³ przygodê z Turnigy.
PMK
Reply to
PeKlesyk
To istotnie wa¿ny problem. Z do¶wiadczenia zawodowego wiem jakie znaczenie ma strona mechaniczna wszelakich urz±dzeñ elektrycznych . Mo¿esz co¶ powiedzieæ o eksploatacji ? Zamówi³em dwa silniki SK i zobaczymy jak to wygl±da .
U¿ytkownik "PeKlesyk" snipped-for-privacy@wierzbie.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gb7kam$33e$ snipped-for-privacy@nemesis.news.neostrada.pl...
Reply to
Roh
Mam zastrze¿enia do ³o¿ysk maleñstw typu:
formatting link
- chodz± jakby mia³y kwadratowe kulki ;)
Ale akurat tych uzywam w przek³adni, wiêc i tak przek³adnia zag³usza ³o¿yska :D
Poza przewodami (mam ju¿ dwie sztuki tych silikonowocienkich) nie mam ¿adnych uwag do outrunnerów - dobra jako¶æ w bardzo dobrej cenie.
Poza tym zadnych uwag - silniki s± tanie, w du¿ym wyborze, zró¿nicowane rozmiarowo, dostêpne.
Mam nadziejê, ¿e Twoje SK bêd± ¶migaæ jak marzenie :)
PMK
Reply to
PeKlesyk
U¿ytkownik "Roh" napisa³ ...
Mam silnik SK 50-55 580 kv w modelu fun-fly 1,4m i wadze ok. 2,3kg. Zasilanie z pakietu 5S Lipo. Jak na razie po kilkunastu lotach jest bardzo dobrze. Wykonanie solidne, osi±gi te¿ niez³e. Obecnie mam APC E 15x8 i ci±g rewelacja, pr±d na ¶wie¿o na³adowanym pakiecie na ziemi to ok. 70A. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Dok³adnie taki silnik zamówi³em. Ma byæ zasilany z pakietu 8 xA 123 2300mAh. Mam wywoziæ szybowiec o wadze oko³o 5 kg . Ile wystaje o¶ z silnika? Nie mogê znale¼æ tego wymiaru
U¿ytkownik "Krzysiek" snipped-for-privacy@ptvk.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gbb2cu$pn8$ snipped-for-privacy@node2.news.atman.pl...
Reply to
Roh
U¿ytkownik "Roh" napisa³ ...
Hmm... nie wiem czy nie za du¿e obroty do 8xA123. Chyba, ¿e stosunkowo ma³e ¶mig³o i mocny regulator. Co do d³ugo¶ci osi to nie mierzy³em, u mnie silnik jest d...p± do przodu i ten wymiar mnie nie interesowa³. Ale tak na oko pewnie ok. 25mm.
Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Witam
U¿ytkownik "PeKlesyk" snipped-for-privacy@wierzbie.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gb8m0m$42a$ snipped-for-privacy@nemesis.news.neostrada.pl...
A'propos silniki Turnigy. Chcia³bym siê w³±czyæ do dyskusji, a w³a¶ciwie mam pytanie. Elektryfikujê model Rambler 45. Normalnie lata³ na OS Max .46 FX. Kupi³em do niego silnik TURNIGY 50-55A 400kv Outrunner (Eq.4120/18). Ma byæ pêdzony z 6S LiPo 4000 mAh i regler TURNIGY Plush 60amp. Po raz pierwszy mam tak± sytuacjê, ¿e silnik rusza dopiero po wychyleniu dr±ga gazu ponad 60% powy¿ej zera. Na tym samym ustawieniu inny silnik i regler rusza prawid³owo, zaraz po wychyleniu dr±¿ka. Co mo¿e byæ przyczyn±? Regler zaprogramowany specjaln± kart± do programowania. Pozdrawiam Marek Popów
Reply to
invalid unparseable
W moim Turnigy Sentilion 100A HV musiałem wejść w tryb programowania zakresu ruchu drążka gazu, poszukaj w instrukcji powinno być coś takiego.
Pozdrawiam
Skazoo
Reply to
Skazoo
No chyba bêdê doprasza³ siê ³aski porady u kolegów jak zacznê to wszystko uruchamiac .
U¿ytkownik "Skazoo" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gbbib5$dn6$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Roh
Sklep napisa³ ,ze nie maj± jednej pozycji z ca³ego zamówienia i trzeba czekac . To nieco wiêksze zamówienie wiêc czekam.
U¿ytkownik "PeKlesyk" snipped-for-privacy@wierzbie.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gc83fd$o7a$ snipped-for-privacy@atlantis.news.neostrada.pl...
Reply to
Roh

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.