[RC] Back Again

Witam Wszystkich
W³a¶nie min±³ mój okres separacji z Grup± Dyskusyjn±
i z modelarstwem. Mam nadzieje ¿e powoli uporz±dkujê sprawy
ze swoj± stron± (skasowan± ze wzglêdu na brak uaktualnieñ)
Ps. ¯a³ujê tylko ¿e nie mog³em dotrzeæ na zlot w Pile :(
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
Loading thread data ...
Witaj, Zwróæ uwagê, ¿e powsta³o niedawno frum na PWM:
formatting link
Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
U¿ytkownik "Krzysztof "TTQ" Pick" ...
Welcome back :)
Niezbyt ostatnio aktywny :( (choæ bez separacji ani Broñ Bo¿e rozwodu)
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
Hello
Czyli jednak s± jeszcze na tej grupie "starzy" modelarze :)
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
U¿ytkownik "Krzysztof "TTQ" Pick" ...
No, no, tylko nie starzy :) tu wszyscy s± (przynajmniej mentalnie) ch³opcami.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link
(wczoraj ma³y update - INKA)
Reply to
Kaper

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.