[RC] Lipolki jeszcze raz

Witam
Jest pewna firma w Tarnowie, która sprzedaje tanio bateryjki Li-Poly do
komórek (mo¿na ich znale¼æ na Allegro). Na przyk³ad do Nokii 8210 - bateria
1200mAh; 3,6V; 22g; 50z³.
Przypadkiem mam Nokiê 8210 i zauwa¿y³em, ¿e taka bateria ma 4 wyprowadzenia.
Do czego one s³u¿± (mam na my¶li pozosta³e 2)? Ewentualnie gdzie mo¿na nabyæ
ogniwa zwyk³e - z 2 wyprowadzeniami w podobnej cenie?
pozdr
Marcin
Reply to
Marcin Sommer
Loading thread data ...
wyprowadzenia.
Z tego co ja s³ysza³em na ten temat, czêsto pakiety komórkowe to nie same ogniwa, tylko ogniwa + elektronika zabezpieczaj±ca. Pewnie st±d te 4 styki. Aby tego u¿yæ do modelu trzebaby "wybebeszyæ" taki pakiet i wyci±gn±æ same ogniwa. Pojawia siê pytanie czy dany konkretny typ pakietu da siê rozebraæ bez zniszczenia ogniw, ale na to pytanie juz nie znam odpowiedzi. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
z tego co ja wiem (nie jestem expertem) to dwa ¶rodkowe to czujnik na³adowania dla informacja dla ³adowarki , s± dwa poniewa¿ sa zdublowane, w ³adowarce i tak s± one po³±czone w jeden U¿ytkownik "Marcin Sommer" snipped-for-privacy@kiz.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bqn6lv$k36$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
wyprowadzenia.
Reply to
Marek Pomianowski
Witam!!!!
Ja rozbiera³em takie ogniwa, wewn±trz s± normalne cele + "elektronika" ale te ogniwa maj± ma³± wydajno¶æ pr±dow± - do 2C wiêc 1200mAh nadaj± siê co po najwy¿ej do 280 -ki i to na styk.
Pozdrawiam - Marcin
Reply to
kiwi

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.