Re: Latawiec na prezent

Michał Kupski napisał(a):
Też tak kiedyś miałem. Do czasu, aż trafił się wiatr taki, że z butów wyrywało - okazało się wtedy, że to naprawdę niezła zabawa i niezłe fikołki można tym kręcić, a wjazd w glebę na pełnej prędkości też robi wrażenie na okolicznej gawiedzi (o sobie nie wspominając).
Podsumowując - wiatru mu potrzeba.
k.
Reply to
kuba
Loading thread data ...
Hej !
U¿ytkownik "gear" snipped-for-privacy@poczta.fm
napisa³ w wiadomo¶ci news:ebpdg2$2hvb$ snipped-for-privacy@news2.ipartners.pl...
Oba modele (delta i skrzyd³o) dwulinkowe. Co bêdzie ³atwiejsze
> w "pilota¿u" i dostarczy wiêcej frajdy pocz±tkuj±cemu "pilotowi"?
Dwulinkowe ? Hmm... Próbowa³em kiedy¶. Te¿ my¶la³em, ¿e to bêdzie
frajda dla córki.
Z du¿ym trudem po kilku próbach uda³o mi siê uzyskaæ czas
lotu rzêdu 15 sekund :)))
Reply to
Michał Kupski
Pocz±tkuj±cemu lataj±ce skrzyd³o da frajdê przez d³u¿szy czas, ze wzglêdu na to, ¿e nie ma w sobie ¿adnych elementów konstrukcyjnych, które przy uderzeniach w glebê mog± siê uszkodzic (a tych na pocz±tku bêdzie trochê). Aczkolwiek - mimo niewielkiego do¶wadczenia - wg mnie delta lata fajniej.
I potwierdzam "przedpi¶ców" - je¶li ten ktos bêdzie chcia³ szybko, ju¿, zaraz siê pobawic i wyjdzie na latanie przy byle jakim wiaterku - mo¿e siê zniechêcic, bo dla dobrej frajdy musi wiac "kawa³" wiatru...
Reply to
batched
U¿ytkownik "batched" ...
Z tym du¿ym wiatrem to przesada. chyba, ¿e mówimy o latawcu za 30 zet z marketu. Na ka¿dym przyzwoitym latawcu jest opisany zakres prêdko¶ci wiatru, do których siê nadaje. Zwykle zarówno w m/s jak i w skali B. O ile m/s ciê¿ko samemu zmierzyæ, o tyle skala Beauforta jest do¶æ ³atwa do (niekoniecznie w pe³ni trafnej, znamy wszak opowie¶ci "wilków mazurskich" :) oceny. np.
formatting link
ma³o jest latawców, które domagaj± siê wiêcej ni¿ 4. Zdecydowanej wiêkszo¶ci wystarcza ju¿ 3.
Z moich do¶wiadczeñ wynika, ¿e dla pocz±tkuj±cego w zabawie w latawce akrobacyjne jednak latawiec sztywny. Parafoil ³atwo siê zwija w kalafiora, ³atwo pocz±tkuj±cemu te¿ spu¶ciæ z niego powietrze i spada jak szmata. A ew. uszkodzenia - no có¿ parafoila te¿ mo¿na porwaæ na krzakach. Wydaje mi siê, ¿e u pocz±tkuj±cego przy latawcu sztywnym jest korzystniejszy stosunek sumy czasu spêdzanego w powietrzu do sumy czasu po¶wiêconego na spacery do latawca, rozpl±tywanie linek itd.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
U¿ytkownik "batched" snipped-for-privacy@pf.plnospam napisa³ w wiadomo¶ci news:ebq0ec$fe1$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Dziêkujê wszystkim za cenne uwagi. Ostatecznie kupi³em deltê, zabawa by³a przednia. Rzeczywi¶cie na pocz±tku trudno by³o, do tego wiatr by³ kiepski i przerywany (wia³ i ustawa³) ale po godzinie wiatr siê wyrówna³ i trochê do wprawy doszli¶my (obdarowany i ja). Parê razy latawiec grzmotn±³ o ziemiê tak, ¿e ba³em siê, ¿e ju¿ po nim. Jednak przy du¿ym uderzeniu w ziemiê konstrukcja ulega³a "rozk³adaniu". Niez³e ewolucje mo¿na takim latawcem pokrêciæ, nale¿y przy tym uwa¿aæ ¿eby ogl±daj±cy nie stali w polu ra¿enia latawca :)
PS Najwierniejsz± publiczno¶ci± okaza³y siê krowy na ³±ce, które nie daleko od nas pas³y siê ;)
Reply to
gear

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.