Re: [plastik] Messerchmitt Me 262 B-1a/U1 Herbert Altner

Witaj,
Niestety nie znam tego modelu, bo Intech omijam szerokim ³ukiem, ale spróbujê pomóc. Czy to nie jest czasem wypraska Heller/Smer ? Jeœli ma wypuk³e linie to z du¿ym prawdopodobieñstwem tak jest - ten model nie jest taki z³y mimo ¿e odbiega standardem wykonania od dzisiejszych "produktów".
pouk³ada³em.
By³ taki i taki, po prostu maszyna przesz³a wymianê prawego silnika - wraz z os³onami. Gondola pochodzi³a ze standardowej dostawy i by³a malowana w kamufla¿ dzienny.
Masz dwa tanie wyjœcia : kupiæ model revell - jest o wiele lepszy ni¿ intecha i ma pe³ne oznaczenia do "12" albo napisz na priv to podeœlê - mam jeden niepotrzebny. (chocia¿ akurat krój "12" z revella nie jest najlepszy)
pozdrawiam
MarCo
Reply to
=?windows-1250?Q?Marek_'MarCo'_Mo=BFd=BFe=F1?=
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.