Video piloting, REWELACJA !!! :-)

Loading thread data ...
U¿ytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" snipped-for-privacy@pulapka.wp.pl> napisa³ w wiadomo¶ci
No, no...nie powiem. Od strony technicznej nie do przebicia. Mi mardziej chodzi³o o walory estetyczne :-)
Pozdr. Tomek
Reply to
Vex
Czy te dwie liczby rzucone byle gdzie na ekran to estetyka? No chyba ¿e chodzi o lalkê, dodatkowe serwo i naklejkê na kokpicie. Jednak temat w±tku sugeruje na sposób pilota¿u. Tak czy inaczej wizualne "odpicowanie" modelu to s± promile nak³adów czasu i kosztów nawet w porównaniu z tymi dwiema na³o¿onymi liczbami.
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
U¿ytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" snipped-for-privacy@pulapka.wp.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fgigr0
Nie wiem czemu w ten sposób reagujesz. Tak, chodzi mi o tê lalkê, naklejkê, trójk±ty na koñcówkach i ruszaj±cy siê dr±¿ek. Nie wiem czemu tak uczulony jeste¶ na to kto jak rozrzuci cyferki na ekranie. Chodzi mi w³a¶nie o ten efekt, który kto¶ osi±gn±³ ciekawym pomys³em i promilem nak³adów czasu.
Pozdrowienia :-)
Reply to
Vex
U¿ytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" snipped-for-privacy@pulapka.wp.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fgigr0$8ic$ snipped-for-privacy@node1.news.atman.pl...
ten sztuczny u Zbiga, to wykorzystuje jakie urzadzenie, ja bym sobie to chetnie wrzucil do szybola normalnego na latanie w chmurce, podlinkujesz cos?
Reply to
--==Trotyl==--
Przepraszam, mo¿e wysz³o zbyt agresywnie. Mam zbyt du¿y odchy³ w stronê techniczn± i patrz±c siê na ten film widzê kiepsko dzia³aj±cy pomiar napiêcia, nisk± czêstotliwo¶æ od¶wie¿ania pomiarów, dobr± dynamikê przetwornika obrazu i bardzo dobr± jako¶æ transmisji obrazu (pomiajam koszmarn± kompresjê, która jest spraw± wtórn±). Zupe³nie odrzucam takie sprawy jak wygl±d czy sposób pilota¿u (dopiero przy drugim ogl±daniu zauwa¿y³em ¿e robi beczki) i pewnie wiele innych spraw, których nie rozumiem. Wspomnê jeszcze o podk³adzie muzycznym, który musia³em wy³±czyæ bo mi przeszkadza w ogl±daniu. Znacznie ciekawszy by³by ¶wist powietrza i odg³os silnika - pprzynajmniej niso³oby to jaka¶ informacjê o danej fazie lotu. Dlatego w mojej ocenie ca³o¶æ wypad³a dosyæ blado, daleko od rewelacji.
Pewnie akcelerometr, ale nie jestem na bie¿±co. Szukaj tutaj :
formatting link
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
Autopoprawka: Zbig nazywa to termopile. Nie znam szczegó³ów, ale chodzi o kilkupunktow± analizê pewnego zakresu podczerwieni, w którym bez wzglêdu na porê dnia i stan nieba jest obserwowalna wyra¼na ró¿nica miêdzy widmem ziemi i nieba. Gdzie¶ nawet widzia³em tani autopilot na takim czujniku.
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
Witam ogólnie to s± wspaniale gad¿ety i pewnie by siê przyda³y ale znowu koszty ........ Ciekawe filmy mo¿na znowu siê czego¶ dowiedzieæ . Cos takiego ale w wersji okrojonej widzalem futaby i to by³ autopilot . Marek S
Reply to
Marek S

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.