Cienka folia z niklu

Witajcie,
Poszukjujê cienkiej (kilka - kilkana¶cie - kilkadziesi±t um) folii wykonanej
z niklu. Musi byæ idealnie g³adka.
Czy co¶ takiego jest gdziekolwiek dostêpne?
Potrzebne jako membrana do mikrofonu.
Nie mierzy³em jeszcze starej ale chcia³em siê zorientowaæ w dostêpno¶ci czy
jest sens j± badaæ.
Reply to
Ukaniu
Loading thread data ...
Czemu nikiel? Zgaduję - bo złoto jest za ciężkie?
Mirek.
Reply to
Mirek
Hello Mirek,
Saturday, March 31, 2012, 12:38:55 PM, you wrote:
Złoto jest zbyt kowalne - mambrana by wiotczała.
Reply to
RoMan Mandziejewicz
Powitanko,
Dobre mikrofony maja membrane z takiej folii, tak przynajmniej pisza i zlotawo mi przeswieca przez siatke. Bycmoze jest to cos pozlacane. Chodzi o to, zeby chemicznie sie nie degradowala.
Pozdroofka, Pawel Chorzempa
Reply to
Pawel "O'Pajak
U¿ytkownik "Pawel "O'Pajak"" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:jl79bi$177$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Mikrofony pomiarowe to raczej tylko nikiel i nierdzewka - bo musz± trzymaæ parametry w czasie. Im starsze (w³a¶ciwie dbane) tym lepsze bo mniej p³yn±. Je¶li jest elektret to na no¶niku z blachy. Mikrofony studyjne to ju¿ czêsto cienko metalizowane folie i tu z³oto jak najbardziej siê stosuje.
Reply to
Ukaniu
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news:26833490.3162.1333194851464.JavaMail.geo-discussion-forums@vbut24...
To by³ by pomys³ gdybym nie potrzebowa³ minimalnie kawa³ka 3x3 cm. Z tej grupy który¶ z kolegów ju¿ ratowa³ mnie (lata temu) wysy³aj±c nikiel w formie ta¶my, wtedy siê przyda³o - teraz jednak idê w stronê galwanicznego wytwarzania pow³oki.
Reply to
Ukaniu
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news:16675598.2275.1333409759173.JavaMail.geo-discussion-forums@vbxy18...
Dziekujê Ci jeszcze raz :-) To by³a ta¶ma hamulcowa tr±ca o bêben oklejony bawe³n± w magnetofonie do hamowania szpul. Potem okaza³o siê, ¿e musi byæ polerowana bo inaczej zmieniaj± sie parametry, po latach znalaz³em orygina³.
To by³a membrana z samej folii niklowej o grubo¶ci z zakresu 5-10 u. Mikrofon pomiarowy musi mieæ taki rodzaj membrany aby trzyma³ parametry z wiekiem. W mikrofonach studyjnych stosuje sie folie syntetyczne napylane metalami. Dok³adnie - tam wystêpuje pojemno¶æ która to moduluje napiêcie na swoich ok³adzinach. W wersjach studyjnych te¿ mo¿e czêstotliwo¶æ rezonansow± obwodu LC.
Zastêpujê, jak ju¿ dojdê do mo¿liwo¶ci wykonania zmierzê grubo¶æ starej. Je¶li mo¿esz zasubskrybuj sobie chwilowo: pl.misc.elektronika - tam ten w±tek rozwin±³ siê mocniej i trochê pisa³em wiêcej o samym problemie. Nazwa w±tku ta sama.
Reply to
Ukaniu
Tym się zainteresuj:
formatting link
Reply to
Konrad Anikiel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.