keramzyt

Mam trochê dziwne pytanie, chcia³bym wiedzieæ od kiedy w Polsce
produkuje siê keramzyt?
Chcia³bym siê zorientowaæ, kiedy w stuletnim budynku zosta³y wykonane
warstwy podpod³ogowe, skoro w niektórych miejscach znajdujê keramzyt?
Czy mo¿liwe jest, aby zastosowano go w trakcie powojennej odbudowy, tzn
w latach 1946 - 47?
Czy zak³ad w Mszczonowie jest najstarszy? Od kiedy istnieje?
Bardzo proszê o odpowiedŸ, nawet przybli¿on¹.
Pozdrawiam, Andrzej Sadowski.
Reply to
asad10
Loading thread data ...
Wychodzi na to, ¿e kiszka - nikt nie wie! Nawet producenci keramzytu nie odpowiedziali. Andrzej Sadowski
Reply to
asad10

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.