Problem z zbrylonym gipsem w turbinie odkurzacza.

Może więc twoi klienci są niedostatecznie świadomi tego, że gips kills? Czy uświadamiasz ich fakturą za naprawę?
Konrad
Reply to
KA
Loading thread data ...
U¿ytkownik "KA" snipped-for-privacy@b.c napisa³ w wiadomo¶ci news:ds6ni5$9j1$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Tote¿ w³a¶nie to napisa³em Marcinowi na p.s.c. ale on jako¶ nie chce... - sêk w tym, ¿e nie wiadomo co nastêpny klient wymy¶li - w sumie odkurzacz to odkurzacz (klient gwo¼dzi nie przybija³), a jakby pisaæ instrukcjê czego nie wolno odkurzaæ to by wysz³o dziwnie - tylko przewidywaæ i zapobiegaæ :) Ciekwe czy s± ju¿ takie rozwi±zania w ofercie producentów takich odkurzaczy (filtry wodne / elektrostatyczne). Wydaje mi siê, ¿e mimo wszystko da³oby siê to zrobiæ jakby nawet nie by³o takich rozwi±zañ na rynku...
pozdr, Xander
Reply to
Xander
U¿ytkownik "Marcin" snipped-for-privacy@ram.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
No niech p³aci :) tylko zadaniem konstruktorów / in¿ynierów i ca³ego sztabu ludzi jest wymy¶lanie co te¿ klient jeszcze potrafi zrobiæ z urz±dzeniem, delikatnie mówi±c nie zgodnie z instrukcj± i przeznaczeniem i w miarê mo¿liwo¶ci zapobiegaæ. Trochê takich przypadków ju¿ widzia³em i inwencja u¿ytkowników jest godna podziwu - w kolejnych urz±dzeniach staram siê przewidywaæ jak najwiêcej takich wypadków ale i tak wiem, ¿e szans nie mam w starciu z "Pomys³owymi Dobromirami" no ale siê staram (np. pracownikowi klienta uda³o siê w jaki¶ sposób przecisn±æ r±czkê kombinerek metalowych przez szczelinê wentylacyjn± naszego urz±dzenia i za³amana wpad³a do ¶rodka na elektronikê - mimo ¿e szczelina by³a na prawdê w±ska - dociekanie po co to zrobi³ by³o ponad moje si³y ;) - [poprawia³ cyrkulacjê;)?].
Klient owszem szef - ale po co nara¿aæ go na niepotrzebne straty, a siebie na stres i niepotrzebn± robotê, poza tym mo¿e siê zdenerwowaæ na wie¶æ o znacznie powiêkszony rachunek tym bardziej, ¿e on tym odkurzaczem... po prostu odkurza³...
Reply to
Xander
Marcin napisał(a):
Nie wiem czy to nie za późno. Turbina której łopatki oblepione są kurzem czy gipsem odkształca się, tj. łopatki wyginają się na zewnątrz. Poza tym dewastacja komutatora no i łożysk po drodze.
Reply to
PeJot
Xander napisał(a):
Odkurzanie skoszonej trawy było ?
Zrobić to się by i dało, ale lenistwo właścicieli odkurzaczy centralnych jest powalające. Zawartość worka potrafi sama uciekać pomiędzy jego opróżnieniami.
Znany mi jest taki przypadek. Firma wysyłkowa sprzedawała odkurzacze z filtrem wodnym. W warunkach sprzedaży było powiedziane, że do roku czasu można towar zwrócić bez podania przyczyn. Ludzie kupowali owe odkurzacze przed remontem domu, a za parę miesięcy zwracali zaklejone na amen gipsem/pyłem drzewnym itp.
Reply to
PeJot
je¶li co¶ nie zosta³o przez konstruktora przewidziane do naprawiania- to nie warto próbowaæ - bardzo pouczaj±ce. A filtr cyklonowy akurat jest zastosowany ale py³ jest jednak cwañszy. Szukam drogu bezinwazyjnej mechanicznie naprawy bo jak piszesz inaczej istotnie trzeba wymieniaæ.
Reply to
Marcin
T³umaczê, ale jak dochocê do ceny nowego silnika to go¶æ p³aci z grymasem na twarzy. Jestem przekonany ¿e ju¿ nie bêdzie mia³ dobrego zdania na temat tej marki, a tego w³a¶nie chcê unikn±æ szukaj±c rozwi±zania.
Reply to
Marcin
Nie zgodzê siê - on odpyla³. Dziwne jest dla mnie to , ¿e w karcie gwarancyjnej jest to podstawowy warunek pod gro¼b± utraty gwarancji. Ale ci±gle mówimy o zapobieganiu albo leczeniu polegaj±cemu na wymianie. Mo¿e uda nam siê co¶ wymy¶leæ w sprawie g³ównej? ;-)
Reply to
Marcin
U¶wiadamiam. Musz± podpisywaæ to nawet przy odbiorze karty gwarancyjnej. Chodzi jednak oto ¿e ludzie buduj±cy dom (a to s± g³ówni odbiorcy) na etapie wykañczania sami s± do remontu i nie wszystko pamiêtaj±. S± tacy, którzy wrêcz nie wierz± w to. Inni ¶wiadomie ³ami± warunek a potem udaj± ¿e nic nie sprz±tali co wygl±da wyj±tkowo ¶miesznie w ustach wielu z nich (wielcy szefowie, doktorzy, prawnicy...).
U¿ytkownik "KA" snipped-for-privacy@b.c napisa³ w wiadomo¶ci news:ds6ns5$9j1$ snipped-for-privacy@>> Konrad KOCHAM CIÊ za takie podej¶cie. Wczoraj w LEKLERKU (pis, przepr.)
Reply to
Marcin
Jak wygl±da taka p³uczka?
U¿ytkownik "Pawe³ Pracki" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:ds63dh$65u$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Marcin
Mo¿emy to jako¶ przetestowaæ?
U¿ytkownik "Pawe³ Pracki" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:ds63dh$65u$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Marcin
Tu mamy problem - turbiny s± ukryte w komorach a rozk³adanie odpada.Nie wiadomo wiêc jak dotrzeæ z par± do ³opatek wirników turbiny.
U¿ytkownik "Energetyk" snipped-for-privacy@gower.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:ds6ltk$vib$1@213.17.145.102...
Reply to
Marcin
Masz 100% racji je¶li chodzi o dewastacjê komutatora. Jest to jednak wynik d³ugotrwa³ej pracy z zapylon± turbink±. £opatki s± aluminiowe i my¶lê, ¿e odkszta³cenia nie wchodz± w grê (ale mogê siê myliæ) bo tego py³u jest tyle co siarki na zapa³ce. Z drugiej strony - je¶li silnik potrawi drgaæ z tego powodu... mo¿esz mieæ racjê i tu. Ja szukam wyj¶cia dla silników jeszcze nie do koñca zdewastowanych.
U¿ytkownik snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@o2.pl...
Reply to
Marcin
Marcin napisał(a):
Wystarczy. Silnik wiruje powiedzmy 25 000 1/min, jednostopniowy jeszcze wyżej. Siła odśrodkowa na końcu łopatek potrafi je pozaginać.
Problem w tym, że odkurzacze centralne nie mają dobrego systemu filtracji. To, co zniesie typowy odkurczacz przenośny ( gips, pył drzewny itp. ) jest dla o. centralnego zabójcze.
Reply to
PeJot
To prawda. Ale to dlatego, ¿e wydmuch jest poza dom i nie ma takiej potrzeby ( nie licz±c tego p...go gipsu).
U¿ytkownik snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@o2.pl...
Reply to
Marcin
Marcin napisał(a):
Jak widać jest potrzeba fitrowania - ostatecznie agregaty ssące w odk. centralnych i zwykłych konstrukcyjnie się nie różnią. No, ale pierwszym filrem w o. centralnym są rurociagi :)
Reply to
PeJot

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.