spirytus rektyfikowany- co to dokladnie znaczy?

witki. co to znaczy spirytus rektyfikowany? na czym polega proces
rektyfikacji (dobrze napisalem?)
dziekoowa za re i milej niedzielki
Reply to
T
Loading thread data ...
Rektyfikacja - z fizycznego punktu widzenia jest to proces wielokrotnej destylacji w której każdy stopień procesu jest zasilany produktem (destylatem) poprzedniego.
Rektyfikacja w warunkach przemysłowych zachodzi w specjalnych kolumnach rektyfikacyjnych zapewniających adiabatyczne warunki procesu, choć czasami stosuje się też kolumny z płaszczem chłodzącym lub grzejnym, oraz kolumny strefowe, w których na pewnym odcinku są one ogrzewane a na innym chłodzone, po to aby zapewnić maksymalną jej sprawność. Tyle pokaże Wikipedia jak do przeglądarki wpisać " rektyfikacja". Tomek
Reply to
Tomek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.