a dzis w Falentach....

mimo mrozu fajnie sie latalo, choc nie obylo sie bez strat
kilka fotek w kronice lotniska Falenty
formatting link
sie mnie pytal, po co mi kilka pylonów - przy tym tempie zużywania,
to ja mam ich zbyt malo :-((.
Co prawda dzis lataly 3 microny, ale zaden nie okrazyl ustawionego do
celow testowych 6m plona. Nie bedzie latwo...
kojot
Reply to
Krzysiek " kojot" Choroszko
Loading thread data ...
Piêkne zdjêcia dobra³e¶ :) Dodam, ¿e moje "wynalazki" nie polata³y d³ugo. Najpierw Skazoo nieco za szybko przyziemi³ Ghosta, co spowodowa³o utratê usterzenia pionowego, nie pierwsz± zreszt± :) Potem ja z kolei zrobi³em co¶ dziwnego z Axonem, przy l±dowaniu. W rezultacie silnik straci³ centryczno¶æ i zacz±³ obcieraæ. W zwi±zku z tym, przez resztê pobytu marz³em i obserwowa³em :) A by³o co! Skazoo poczyni³ prawdziwe spustoszenie wsród modeli. Wymieniê tylko: ster w Duchu, podwozie w jego 3-desce, przelecia³ siê te¿ Ekszzztr± Andy'ego. Niby nic nie zrobi³, ale po l±dowaniu gdzie¶ siê zapodzia³o jedno ³o¿ysko silnika ;) Z innych strat: Kojot uziemi³ dwa pylony (jeden permanentnie :) ), Pawe³, swoim rewelacyjnym Micronem wcelowa³ w jedyny w pobli¿u kopiec kreta, maj±cy twardo¶æ kamienia w tej temperaturze. Rezultat: z³amana ³opata ¶mig³a. Do listy strat nale¿y dodaæ jeden silnik streamerowy, z Extry 3D, w którym prawdopodobnie, z bli¿ej nieokre¶lonych przyczyn, zwar³o siê jedno z uzwojeñ. Mimo, ¿e dawno nie widzia³em tylu "awarii" naraz, by³o bardzo mi³o i warto by³o pojechaæ :) BTW: przetestowa³em w Duchu, nowy odbiornik REX 5 MPD. W temperaturze -5stopni sprawowa³ siê bez zarzutu. Przez ca³y lot uparcie celowa³em w model anten±. Zwyk³e REXy (których mam sztuk 2), maj± zwyczaj dawaæ wtedy, od czasu do czasu, paskudne zak³ócenie. Ghost lata³ ca³y czas p³ynnie. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Az sie prosi o zaklad naprawy urzadzen latajacych... "Pan Mietek" odbieralby zlom wprost z lotniska i po naprawie na lotnisko przywozil... I nie mowcie ze za maly rynek ;-)
A.
Reply to
Andrzej Kowalski
Wpad³em na lotnisko z pomoc± Roberta (wielkie dziêki), polata³em czym mog³em, a czym nie mog³em to popsu³em :D. Acha i nie mia³em ze sob± aparatu :P
Bardzo fajne latanko :D
Reply to
Skazoo Bemowo RC
No tak. "Pan Mietek" by³by przydatny. Co prawda bardzo lubiê budowaæ modele, ale nie lubiê ich naprawiaæ :) 2godz. spêdzi³em nad Axonem i jego silnikiem. W koñcu podda³em siê i wymieni³em silnik na inny, a tamtym zajmê siê w wolnej chwili. Potem rozpocz±³em wstêpne prace nad usterzeniem Ghosta. W zasadzie wystarczy³o to podkleiæ, ale postanowi³em naprawiæ to porz±dniej, tak aby nie by³o widaæ ¶ladów tej i innych napraw. To wyd³u¿y proces do paru roboczogodzin. Zamierzam poddaæ Ghosta renowacji. W koñcu wieczorem uda³o mi siê wróciæ do prac nad F-16. Niewiadomo kiedy dzieñ min±³ :( Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Mój pylon Sprint w koñcu zosta³ oblatany: Film:
formatting link
na stronie. ______________ pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht
formatting link

Reply to
krall
Zdaje siê, szybki jest, bo operator mocno siê gubi³ ;) W Falentach te¿ ogl±dali¶my takiego szatana. Muszê sobie koniecznie co¶ takiego zrobiæ, ale chwilowo co¶ innego mam na warsztacie :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
dzisiaj jad±c do pracy widzia³em szare Tipo z B52 na tylnej klapie...
czy to ktos z Was ?
PMK
Reply to
PeKlesyk
U nas nie by³o B52. Mo¿e kto¶ z Dzia³kowej siê przyzna? :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
n a k l e j o n e na tylnej klapie :)
sylwetka...
ca³e by odpad³o nawet od Tipo ;)
PMK
Reply to
PeKlesyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.