Pierwszy raz... ;)

Witam Szanownych grupowiczów
Postanowi³em zacz±æ moj± przygodê z modelarstwem kartonowym. Na pocz±tek
korzystam z gotowych modeli do sklejania z magazynów czy te¿ z pdf-ów w
sieci. Chcia³bym siê jednak zapytaæ czy istnieje mo¿e jaki¶ poradnik w
wersji elektronicznej dla pocz±tkuj±cych modelarzy kartonowych. Przegl±da³em
japoñskie strony i wygl±daj± bardzo fachowo, ja szukam jednak czego¶ w
bardziej przystêpnym jêzyku i z wykorzystaniem mniejszej liczby narzêdzi.
Interesuj± mnie g³ownie pytania odno¶nie lakierowania modelu aby nabra³
po³ysku, klejenia, wykañczania krawêdzi...
A mo¿e jaki¶ grupowicz chcia³by siê podzieliæ wiedz± z ¿ó³todziobem?
Z góry dziêkujê za odpowiedzi
Pozdrawiam
Damian
Reply to
Damian
Loading thread data ...
odpowiedz jest prosta - zapraszam na
formatting link
prawdopodobnie wszystko czego potrzebujesz - jesli nie na forum to w linkach (np. sposoby impregnowania kartonu przed i po sklejeniu, charakterystyki klejow itd...)
Reply to
prosiak
Dnia Mon, 07 Feb 2005 12:54:56 +0100, prosiak snipped-for-privacy@interia.pl napisał:
Druga także prosta -
formatting link
i wszystko jasne :)
Reply to
AlaN

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.