Eclipse QPCM

Czy w Eclipse tryb FM a PCM mozna przyporz±dkowac do modelu w pamieci,
chodzi mi o to ze maj±c odbiornik PCM w jednym modelu i FM w drugim czy za
kazdym razem trzeba prze³±czac z PCM do FM prze³±czaj±c sie na inny model
czy w pamieciu kazdego modelu mo¿na zaprogramowaæ czy ma byæ tryb PCM czy FM
Andrzej
Reply to
anowak
Loading thread data ...
Tryb nadajnika ustawiany jest do modelu.
Pozdrawiam Jerzy Dabrowski
Reply to
Jury
dziêki, w³asnie o t± informacje mi chodzi³o Andrzej
Reply to
anowak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.