FMS

Po szkoleniu od PitLaba odpali³em FMS dzia³a piêknie. Skrzyde³ko podes³ane
przez Alexa te¿ siê sprawuje ³adnie.
Problemy, które mnie dopad³y (nie z aplikacj± ale z lataniem) to szybko
znikaj±ce modele, w rzeczywisto¶ci te¿ tak jest, ¿e ju¿ po minucie nie widaæ
w jakiej pozycji jest oddalaj±cy siê model?
Latanie szybowcem to czysta przyjemno¶æ, miodzio, ciekawe czy w
rzeczywisto¶ci jest tak samo.
Jak wygl±da generalnie kwestia realizmu FMS? czy tak siê lata w
rzeczywisto¶ci? Tak reaguj± te modele?
Oczywi¶cie wiem, ¿e nie ma uwzglêdnionego wiatru, lotu pod s³oñce i kilka
innych rzeczy, które s± krytyczne. Ale zastanawiam siê czy jak poæwiczê to
wyrobiê sobie dobre odruchy, czy te¿ wraz bêdê musia³ wyrabiaæ sobie w te
miejsce inne od zera?
Uk³ony, KiT
Reply to
KiT
Loading thread data ...
Jest o wiele lepiej :-) zwlaszcza jak masz odpowiedni "szybujacy" model
Bardzo Ci sie to przyda, zwlaszcza jesli zaczniesz do lekkich szybowcow. Mamy mlodego kolege z Belchatowa, ktory po pocwiczeniu na FMS przejal w Pile stery mojej Libelle (opis
formatting link
) i praktycznie bez mojego sterowania utrzymal sie w pierwszym locie 30 minut w powietrzu (mowilem mu tylko gdzie ma leciec)
Udanych lotow Alex
Reply to
rcflight
Sorry
Link powyzej powinien byc:
formatting link
Reply to
rcflight
A z jaka predkoscia moze poruszac sie model? Tak dla zobrazowania przyjmij 2 m/s w jakiej jest odleglosci po minucie?
Jasne po to jest, (oczywiscie jak nie latasz tylko w trybie za modelem) Chyba podstawowy w ktora strone pochylic "drag" jak model leci na Ciebie aby wyrownac
Armand
Reply to
Armand Olejko
Użytkownik KiT napisał:
[..]
wlacz opcje autozoom tudziez autozblizenie bedzie lepiej widac ale stracisz na realizmie i nie bedziesz w stanie od razu ocenic odleglosci
Reply to
AlexY
jednak vario to fajna rzecz nwet w FMS'ie
KiT
Reply to
Kit
Zauwa¿y³em, ¿e jak na apraturze (Optic6) ustawiam D/R ,EPA, CROW, LAND albo jakie¶ dowolne miksery. To FMS to ignowuje tak jakby mierzy³ wychylenie dr±¿ka nie sygna³ wysy³any danym kana³em. Za¶ serwa reaguj± na to poprawnie.
Tak to jest czy co¶ przeoczy³em?
KiT
Reply to
Kit
Witam! Aby do³o¿yæ ³y¿kê dziegciu to powiem o swoich do¶wiadczeniach. Jako niedo¶wiadczony pilot trenowa³em na FMS ca³± zimê, jak na jakiej¶ gierce komputerowej, oczywi¶cie przez aparaturê. W praktyce jednak pierwszy lot e-szybowcem trwa³ mo¿e z 4 sekundy i kret! Trzy dni napraw, nastêpny lot ju¿ lepszy 30 sekund - podmuch wiatru i kret! By³em wy¿ej wiêc naprawy trwa³y dwa tygodnie... Po prostu prawdziwe latanie jest trudniejsze, inaczej widaæ, wieje wiatr, jest termika czasem dzika nawet bardzo nisko. Inna sprawa, ¿e bez FMS'a zalicza³bym krety po wielokroæ ... a tak tylko 2 razy.
Pozdrawiam Krzych
U¿ytkownik "Kit" snipped-for-privacy@wp.usunto.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ctngtk$1mpe$ snipped-for-privacy@news2.ipartners.pl...
Reply to
Krzysztof Najman
U¿ytkownik "Krzysztof Najman" snipped-for-privacy@panda.bg.univ.gda.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ctnpnj$1rj$ snipped-for-privacy@korweta.task.gda.pl...
Cze¶æ, nie jest równie¿ tajemnic± ¿e piloci, samolotów pasa¿erskich, samolotów akrobacyjnych, szybowców, itp. Po pierwszych próbach latania modelami RC potwierdzaj±, ¿e to zupe³nie inna bajka i trzeba siê praktycznie uczyæ od podstaw. Ma³o tego jeden z pilotów lataj±cych akrobacje Extra 300 w naturze i modelem twierdzi³ na pokazach ¿e te same manewry robi siê inaczej tu i tu, twierdzi³ nawet ¿e na modelu o wiele trudniej aby figura wysz³a perfekcyjnie. Poniewa¿ nie jestem pilotem akrobacyjnym wierzê mu na s³owo, sam widzia³em jak lata.
I to mo¿e na tyle, w³a¶nie odpoczywam po rowerku, ciê¿ko siê je¼dzi bo moja ¶cie¿ka rowerowa jest ca³a w muldkach, a moje zimowe oponki to jedynie 20" balony.
Pozdrawiam Andy.
Reply to
Andrzej

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.