Jak wysoko helikopterkiem

Zastanawiam siê jak wysoko uda³o siê wam wznie¶æ helikopterkiem,
jak wysoko mo¿na polecieæ?
wydaje mi siê ¿e mo¿e byæ problem z sterowaniem wysoko lataj±cego modelu,
gdy¿
nie widaæ drobnych jego ruchów, czy tak jest?
Czy da³oby siê polecieæ takim modelem nad komin elektrociep³owni i zajrzeæ
do ¶rodka -
za³ó¿my ¿e komin jest chwilowo nieczynny?
pzdr
Zbyszek
Reply to
zbycho
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.