Owadzi autopilot[OT?]

Owady maj± autopilota
Dziêki wyspecjalizowanym neuronom lataj±ce owady potrafi± unikaæ kolizji. Poznanie tego mechanizmu mo¿e pozwoliæ na stworzenie nowej generacji lataj±cych robotów - informuje pismo "Current Biology".
Jak wykaza³y badania z u¿yciem mikroelektrod wprowadzanych od owadziego mózgu, w przypadku muchy sygna³y nerwowe z jej fasetkowatych oczu s± przekazywane do wyspecjalizowanych neuronów i do miê¶ni poruszaj±cych skrzyd³a.
Naukowcy z Laboratorium Ruchu i Percepcji w Marsylii opracowali wa¿±ce zaledwie 0,2 grama urz±dzenie, dzia³aj±ce jak uk³ad nerwowy owada. Sztuczny "optyczny regulator przep³ywu" ma za zadanie w odpowiedni sposób zmieniaæ si³ê no¶n±. W³a¶ciwe sterowanie jest mo¿liwe dziêki ¶ledzeniu przez oczy owada czy kamery robota prêdko¶ci, z jak± przemieszcza siê otoczenie wzglêdem lec±cego obiektu. Ta k±towa prêdko¶æ zale¿y od szybko¶ci lec±cego obiektu i wysoko¶ci lotu. Je¶li owad leci szybciej, wzbija siê wy¿ej, gdy wolniej - automatycznie opada ni¿ej. Nie musi siê przejmowaæ pomiarem prêdko¶ci czy wysoko¶ci. Lec±c pod wiatr owad tak¿e zni¿a lot, by zachowaæ sta³± prêdko¶æ k±towa wzglêdem otoczenia, a gdy wiatr jest zbyt silny, prêdko¶ci spada do zera, wiêc l±duje. Niestety, gdy trafi na idealnie g³adk± taflê wody, zwalnia tak d³ugo, a¿ utonie.
Do badañ nad sztucznym "owadzim autopilotem" wykorzystano OCTAVE, mikrohelikopter na uwiêzi. Tak¿e i on reagowa³ jak owad, zmniejszaj±c wysoko¶æ przy locie pod wiatr. Wyniki bêd± mog± pomóc w udoskonalaniu istniej±cych autopilotów i konstruowaniu miniaturowych lataj±cych robotów.
formatting link

Reply to
Sky
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.