Jakie napięcia na pinie sygnałowym serwomechanizmu?

Jakie powinny być napięcia na nóżce sygnałowej serwa? Czy są to poziomy TTL?
Czy może jakies nietypowe?
Reply to
Lukasz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.