Lotnisko Abbots

Jak siê podoba moja fotka przy Stearmanie?
formatting link

Chyba powstanie nowa dyscyplina modelarstwa: wirtualne maszyny w Second
Life. Zwiedzi³em sobie jedno z lotnisk w SL. Nie do¶æ, ¿e mo¿na sobie
poogl±daæ ca³kiem niez³e repliki, to niektórymi mo¿na siê nawet
przelecieæ,albo kupiæ na w³asno¶æ.
Znów ¿onka bêdzie mówi³a, ¿e siê bawiê, jak dziecko...
Reply to
Lukasz
Loading thread data ...
No nieeee. Wymiêkam! Tu jest nawet sklep z modelami RC :)
formatting link
500L$ za heli. To jakie¶ 8z³. Taniocha!
Reply to
Lukasz
Próbowa³em tylko tym demo-¶mig³owcem. Na zakup brak³o mi parê lindenów:) No AeroFly to nie jest, ale rusza siê ca³kiem-ca³kiem. Wygl±da i rusza siê w locie jak prawdziwy model, ale sterownie jest zupe³nie "zabawkowe". Pó¼niej jeszcze pobawi³em siê trochê innym park-flyerem. Tego da³o siê nawet przeci±gn±æ :). Porozmawia³em te¿ z go¶ciem, który robi takie zabawki i du¿e samoloty. SL rozwija siê dynamicznie, wiêc my¶lê, ¿e jeszcze kilka(na¶cie) lat i po¿re niektóre symulatory i gry FPP. Tak, jak Internet powolutku po¿era telefony stacjonarne i telewizjê kablow±.
SL to do¶æ du¿y ¶wiat - ka¿dy mo¿e co¶ zaprojektowaæ i opisaæ dynamikê tego czego¶ jêzykiem skryptowym. Jak to w ¿yciu: jednym wychodzi to ¶wietnie, a innym kiepsko... S± profesjonali¶ci, którzy produkuj± ca³kiem niez³e rzeczy i na tym nie¼le zarabiaj±. S± te¿ amatorzy, którzy robi± co¶ dla siebie.
Polecam muzeum astronautyki. Jedno z wielu naprawdê profesjonalnie zrobionych miejsc w SL. Je¶li kto¶ znajdzie jakie¶ akcenty modelarskie w SL, to niech rzuci namiar. Chêtnie zobaczê.
£ukasz
Reply to
LukaszS

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.