NYX - opinie

Cze¶æ,
Czy który¶ z kolegów posiada model szybowca DLG polskiej produkcji NYX z
Grudzi±dza (asmodelhobby)? A mo¿e kto¶ widzia³ toto w akcji? Co s±dzicie o
tm modelu, jak lata, jak siê rzuca, czy warto dorabiaæ klapolotki?
Reply to
dzozi
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.