Problem.

Posiadam Magistra z Multiplexa. Silnik elektryczny MVVS 35/1200. 2,5 kg
ci±gu do tego li-pole 4S 3300 mAh. Lata³em oko³o 20 razy i wszytsko by³o ok.
Dzisiaj zamontowa³em do niego autopilota aby by³ stabilniejszy, a ja ¿ebym
móg³ zaj±æ siê fotografi± (ten model s³u¿y jedynie do fotografii lotniczej).
I zaczê³y dziaæ siê dziwne rzeczy. Model po 2 minutach lotu ( z autopilotem)
staci³ zupe³nie ci±g, tak jakby akumulator zosta³ zupe³nie roz³adowany.
Za³o¿y³em drugi - z aparatury wy³±czy³em autopilota - i teoretycznie
wszystko by³o ok. Ale parê razy silnik zwolni³ znacznie, po dodaniu gazu
zbiera³ siê od nowa. Po 4 minutach wyl±dowa³em i kiedy dotkn±³em silnika by³
po prostu wrz±cy. I tu pytanie co jest grane? Czy autopilot mo¿e tu mieæ
jakie¶ znaczenie? O co tu chodzi? Wcze¶niej nigdy nie by³o takich numerów.
Proszê podpowiedzcie co¶.
Wojtek
Reply to
Wojtek
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Wojtek" snipped-for-privacy@awosa.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f0qm1r$jl$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Witam wszystkich A mo¿esz Wojtku przybli¿yæ, co rozumiesz pod pojêciem autopilota? Co-Pilot z FMA, czy co¶ bardziej wyrafinowanego, steruj±cego wszystkimi kana³ami? Mierzy³e¶ mo¿e pobór pr±du na pe³nej mocy na ziemi? Jakie ¶mig³o? Czy pakiet te¿ by³ bardzo gor±cy po locie? A regulator?
Pozdrawiam Jarek
Reply to
invalid unparseable
Jedno jest pewne silnik do wywalenia jeśli był na magnesach neodymowych.Może w reglu nawaliła funkcja Timing i silnik był sterowany złym sygnałem tzn nieodpowiednim dla niego.Albo wcześniej juz silnik kiedyś nabył takiej temperatury i magnesy straciły pole magnetyczne wtedy sie grzeje jak diabli to jedna z możliwych przyczyn
Reply to
Marian
A mo¿esz Wojtku przybli¿yæ, co rozumiesz pod pojêciem autopilota?
Nie mam go w tej chwili przed sob± i nie pamietam nazwy. Ale steruje lotkami i sterem wysoko¶ci. Jest to prawdziwy autopilot nie ¿yro. Silniki elektryczne MVVS sa na stronie
formatting link
Mój silnik to MVVS 35/1200. Nawiasem mówi±c rewelacyjny silnik. Mój model z aparatem wa¿y oko³o 3 kg. Ten silnik robi z nim co chce na smigle 10x7 i czasami 10x5. Startuje ju¿ po oko³o 2 metrach rozbiegu.
Mo¿e w reglu nawali³a funkcja Timing i silnik by³ sterowany z³ym sygna³em tzn nieodpowiednim dla niego.
Jak ustawia sie Timing i co to jest? Mam specjalne urzadzenie z PerfectHobby
formatting link
nazywa siê Jeti box do ustawiania parametrów silnika i jest tam mozliwo¶æ usatwienia Timingu, ale nie wiem o co w tym chodzi.
Wojtek
Reply to
Wojtek
U¿ytkownik "Wojtek" snipped-for-privacy@awosa.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f0r1e4$3c1$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Witam wszystkich
A korzysta³e¶ z danych dostêonych na stronie
formatting link
? Tam sprawdzi³em, ¿e na pakiecie 4S ze ¶mig³em 9x6 ten stosunkowo ma³y silnik jest ju¿ na granicy swoich mo¿liwo¶ci (pr±d ponad 35 A). Prawdopodobnie korzystaj±c ze ¶mig³a 10x7 po prostu go przegrza³e¶ (pr±d pewnie ponad 45A). W poprzednich lotach mog³e¶ lataæ przy ni¿szej temperaturze (lub na zdecydowanie zredukowanej mocy), ale wystarczy³o 2 min. na pe³nej mocy przy wy¿szej temperaturze, aby rozchwiaæ bilans cieplny. Nie wiem równie¿, czy zapewni³e¶ silnikowi prawid³owe ch³odzenie. Jakiego u¿ywasz regulatora ? Je¿eli to SPIN, to wszystkie parametry szczytowe mo¿esz odczytaæ w³a¶nie Jeti Box'em (procedura opisana jest w instrukcji). Parametry pracy silnika (timing, czêstotliwo¶æ) równie¿ tym ustawiasz.
Pozdrawiam Jarek
Reply to
invalid unparseable
Jakiego u¿ywasz regulatora ? Je¿eli to SPIN, to wszystkie parametry szczytowe mo¿esz odczytaæ w³a¶nie Jeti Box'em (procedura opisana jest w instrukcji). Parametry pracy silnika (timing, czêstotliwo¶æ) równie¿ tym ustawiasz.
Jest to Spin 55. Odczyta³em pr±d max 41, 5A. Timing ustawi³em na 24 stopnie. Nie wiem czy dobrze, bo nie wiem co to jest ten timing. Czêstotliwo¶æ ustawiona jest na 8 kHz. Czy to s± dobre ustawienia?
Wojtek
Reply to
Monika

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.