[RC] - Hamulce

Witam
Czy kto¶ z was zna jaki¶ sensowny sposób na
wykonanie hamulca/hamulców do modelu samolotu.
Chodzi mi o mo¿liwo¶æ hamowania ko³ami za pomoc±
kana³u proporcjonalnego. Widzia³em gdzie¶ w necie
rozwi±zanie hamulca na przednie ko³o, ale bez mo¿liwo¶ci
sterowania.....
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
Loading thread data ...
W modelach odrzutowców jest to powszechne. Wykonane albo pneumatycznie poprzez zawór steruj±cy lub elektrycznie przez elektromagnes. Poszukaj postronach z jetami
Pozdrawiam W³adek
Reply to
Wladek_J
Witam
Dziêki wielkie, ale zestaw za stoparedziesi±t dolarów raczej nie wchodzi w grê, my¶la³em bardziej o czym¶ co mo¿na wykonaæ we w³asnym zakresie :)
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.