[RC] Malowanie modelu.....

Witam
Znajomy ostatnio powiedzia³ mi, ¿e mo¿na malowaæ
foliê Oracover (nie oratex), czy s³yszeli¶cie kiedy¶ o tym ??
Jakie s± wasze ewentualne do¶wiadczenia ??
Bêdê wymienia³ foliê w pó³makiecie i chcia³bym
j± trochê "o¿ywiæ" ;)
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
Loading thread data ...
- kupujesz foliê samoprzylepn± w dobrym sklepie papierniczym (np. w Krakowie na ul. Librowszczyzna) - w Corelu robisz projekt dekoracji i oba zanosisz do wyciêcia w firmie reklamowej (np. w Krakowie na Pachoñskiego - 10 z³) - jesli s± to ma³e elementy, to odt³uszczasz powierzchniê modelu i naklejasz wyciêt± dekoracjê
Je¶li jest to du¿a powierzchnia (np napis z numerem rej. samolotu) , to robiê tak: Za³ó¿my, ¿e mam napis SP-AAA do naklejenia na skrzyd³o: - wycinam prostok±t tego napisu z folii naciêtej w firmie reklamowej (nazwijmy go prostok±tem A) - wycinam taki sam prostok±t z nienaciêtej, dziewiczej folii (nazwijmy go prostok±tem B) - z prostok±tu B oddzielam papier os³aniaj±cy i babram po kleju t³ustymi paluchami ile siê da, ¿eby go trochê os³abiæ - naklejam prostok±t B na A. Bêdzie trzyma³ literki, ¿eby sie nie przemieszcza³y podczas naklejania - odt³uszczam powierzchniê modelu - odklejam papier os³aniaj±cy z A (na którym od góry jest przyklejony B) - gdy ¿ona nie widzi - spryskujê go obficie wod± z odrobin± Ludwika przy pomocy spryskiwacza do kwiatków - naklejam na model, pozycjonujê, szmatk± wyciskam b±ble - czekam, a¿ woda ca³kiem wyschnie - odklejam B z pleców A - odejdzie ³atwo o ile mia³em wystarczaj±co brudne i t³uste paluchy kilka punktów wy¿ej Na modelu zosta³ prostok±t A z naciêtymi literkami I teraz: - je¶li chcê na modelu zostawiæ naklejone literki, to delikatnie odrywam naddatki - je¶li chcê malowaæ literki, to odrywam literki z folii, a na modelu zostaje szablon. Pó¼niej malu-malu i gotowe. Tego drugiego jeszcze nie æwiczy³em w praktyce.
Reply to
Lukasz
Witak A o foli transportowej kolega s³ysza³ ?? Zapewniem ze skutecznie zastêpuje prostok±t B i w dodatku nie trzeba sobie brudziæ r±k. Do kupinia w tej samej firmie co kolega wycina literki. Najcze¶ciej sprzedaja z metra Pozdrawiam Addriano ps. Do maskowania przed malowaniem jest tez specialna foila zwana szablonow± tez do kupienia w firmie w której wycinaja ;)
Reply to
Addriano
Aaa no nie s³ysza³em. Dzieki, dziêki.
No to dok³adam swoje pytanie: co z foli± ORATEX? Z szablonem jest ten problem, ¿e Oratex ma wg³êbienia (symulacja p³ótna) i bojê siê, ¿e malowanie tego przez szablon spowoduje, ¿e obrazek nie bêdzie jak od linijki. Ale mogê siê myliæ.
Reply to
Lukasz
W artykule <f04skm$jcv$ snipped-for-privacy@news.onet.pl> Lukasz napisał:
Tu akurat należy czerpać wiedzę od "plastikowców".
Rozrabia się farbę dość rzadko i kładzie aerografem bardzo cienkimi warstwami, które są tak cienkie, że zanim spłyną już zaschły. Takich warstw wyjdzie między 6 a 12 zanim pokryją.
Swoją droga malowałem kiedyś worek na strój do gimnastyki od szablonu i było prawie idealnie (to była moja czwarta praca aerografem w życiu).
KAcper
Reply to
Kacper Perschke
I Oratex i Oracover (Orastick) można stosunkowo łatwo lakierować. Tyle, że w Oracover i Orastick po DOKŁDNYM odtłuszczeniu należy koniecznie zagruntować podkładem do tworzyw sztucznych! Inaczej potrafi się łuszczyć lub robią się oczka jak od silikonu. Ja polecam użycie Oratstick jak chce się potem lakierować, gdyż ten rodzaj folii mniej podatny jest na robienie się po czasie bąbli. A naprężanie po lakierowaniu nie jest zbyt łatwe...
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Witam
Dziêki bardzo, o to mi chodzi³o ;) Ja s³ysza³em wersjê jakoby oracovera przed malowaniem nale¿a³oby zmatowiæ papierem ¶ciernym... Szczerze mówi±c to ca³y czas zastanawiam siê czy pokryæ model foli± i "bawiæ siê" w jej malowanie czy okleiæ model tradycyjnie japonk± i malowaæ...
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.