Symulacja pracy lampy samochodowej

Witam Wszystkich Zainteresowanych!
Ostatnio, wymieniaj±c przepalon± ¿arówkê w swoim samochodzie,
zastanawia³em siê, jak w rzeczywisto¶ci wygl±da przep³yw pr±du przez ¿arówkê
w czasie jej eksploatacji, jak wiele czynników wp³ywa na d³ugo¿ywotno¶æ jej
pracy...Ot chocia¿by zauwa¿ywszy ¶lady rdzy na gnie¿dzie dla ¿arówek typu
Ba15 (te w tylnich ¶wiat³ach mijania), która zapewne powsta³a wskutek
dzia³ania ¶rodowiska korozyjnego (zima, sól na drogach, wigloæ).
Czy kto¶ z szanownych grupowiczów wie, gdzie mo¿na znale¼æ informacje na
temat pracy po³±czenia ¿arówka - gniazdo?
Jak wielki wp³yw na pracê i pobór pr±du ma korozja gniazda,
zanieczyszczone styki?
Jak mo¿na sobie wyobraziæ przep³yw pr±du przez tak± ¿arówkê pocz±wszy od
gniazda i aluminiowej ³uski poprzez wolframowy ¿arnik i z powrotem....
Byæ mo¿e kto¶ z szanownych grupowiczów widzia³ kiedys gdzie¶ tak±
symulacjê, film, prezentacje.....
Pozdrawiam
Max
Reply to
Max
Loading thread data ...
Max pisze:
ROTFL Światła mijania z tyłu, może jeździsz ciągle na wstecznym :)
która zapewne powstała wskutek
Zimę wyjąłbym z kręgu podejrzanych.
W podręczniku do fizyki, elektrotechiki?
żywotność żarówki jest wprost proporcjonalna do stopnia zasyfienia oprawki (SZO), natomiast pobór prądu i jasność świecenia żarówki są odwrotnie proporcjonalne do SZO.
Musisz sobie wyobrazić elektrony które złośliwie zapieprzają pod prąd.
Na podstawie powyższych wskazówek, zrób se we fleszu.
Pozdrawiam.
Reply to
SM
Witam Temat wbrew pozorom jest całkiem poważny i w takie badania się inwestuje. Co do konkretów zaś, to pamiętam badania prowadzone przez kolegów z firmy, odnoszące się do obudów podzespołów półprzewodnikowych - rzecz z pozoru drobna - a bada się nie tylko wpływ otoczenia, ale i np. wpływ wielokrotnego dotykania spoconą dłonią (jest opracowana receptura na sztuczny pot :)) itp. Ja jestem już poza branżą od wielu lat, ale jeżeli pamięć nie zawodzi to szukaj pod hasłem "badania klimatyczne urządzeń elektrycznych/elektronicznych". Były na to normy i warunki badań. Szczegółowych opracowań z branży motoryzacyjnej nie znam.
Reply to
PL(N)umber_One
Użytkownik Max napisał:
Hej Może troche OT ale poszukaj w googlach hasła "latarka groza" Taki nurkowy wymysł, gdzie żarówka pracuje zanurzona w wodzie. Zależńie od wersji cokół jest zalany silikonem lub nie. Moja wersja bez silikonu przeprawcowała w wodzie jakieś 10x1godzina zanim korozja zjadła wyprowadzenia żarówki.
Reply to
m
W miare czysta woda przy 12V nie przewodzi intensywnie.
A zarowka .. wydajna wytrzymuje np 50h. Jakby wytrzymala 20h, to by chyba na sezon amatora starczyla, a dla profesjonalisty .. zarowki tanie sa.
I to naprawde moze byc dobry pomysl zarowki mokrej niz solidnej i drogiej obudowy. Szczegolnie jakby o jakiejs ochronie katodowej pomyslec .. czyli kawalek blaszki cynkowej :-)
J.
Reply to
J.F.
...
Dzieki wszystkim za cenne wskazówki....
Szperaj±c troche, stwierdzam, i¿ prawdopodobnie nie istnieje ¿aden model matematyczny za pomoc± którego móg³bym opisaæ pracê ¿arówki samochodowej (ani ¿adnej innej)
Szukaj±c trochê, na ten temat w internecie, zorientowa³em, i¿ istnieje mo¿liwo¶æ zbadania tego zagadnienia poprzez po¶redni pomiar kamer± termowizyjn±, obawiam siê jednak ¿e rozp³yw temperatury w trzonku ¿arówki bêdzie tak szybki, ¿e uchwycenie rzeczywistej drogi przep³ywu bêdzie graniczyæ z cudem...no ale có¿ , spróbowaæ zawsze mo¿na, trzeba tylko jak±¶ kamere IR znale¼æ :)
Istnieje jeszcze taki materia³ jak Proszek (wglêdnie pasta) ferromagnetyczny, który w skutek przep³ywaj±cego pr±du podobno uporz±dkowuje siê, na skutem wzbudzanego pola elektromagnetycznego.....Myslê ze pomalowanie trzonka lakierem bezbarwnym, i posmarowanie w/w past± (proszkiem) mo¿e daæ jaki¶ obraz przep³ywu pr±du.....Proszek ten jest u¿ywany na szerok± skalê w o¶rodkach kryminalistycznych oraz policji i kosztuje ok 60z³ za pojemnik, wiec koszt jest zachêcaj±cy :)
Co s±dzicie o opisanych metodach, mo¿e kto¶ z Szanownych Grupowiczów ju¿ kiedy¶ spotka³ siê z takimi "¶rodkami technicznymi" jak kamera IR czy materia³ ferromagnetyczny. Jakie s± wasze prognozy odno¶nie sukcesu zasymulowania pracy ¿arówki samochodowej,,,?
Max
Reply to
Max

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.