RC samochody u araba

Hej.
Jak ju¿ w budce piwnej zwanej potocznie "u araba" w Warszawie na Kêpie
Potockiej nad kana³kiem, warcz± spalinowe modele samochodów RC, to
znaczy ¿e modelarstwo staje siê naprawdê popularne. Wspomnê równie¿
mój pobyt nad Ba³tykiem w Ostrowie ko³o Jastrzêbiej Góry,na pla¿y w
grajdole obok ku mojemu zdziwieniu panowie z zaciêciem dyskutowali o
lataj±cych elektrykach.
"Obywatelu!
uprawianie modelarstwa jest gwarantem rozwoju spo³eczeñstwa."
:))))
I tym optymistycznym akcentem w nowym 2005 roku
pozdrawia Andrzej Grodzki [Andy]
Reply to
Andrzej
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.