Sanyo 500AR

Jakim prądem ładujecie te pakiety? Chciałbym przyśpieszyć ładowanie, ale
nie chcę zniszczyc akumulatora.
Reply to
PiotrP
Loading thread data ...
Kiedy¶ - przypadkiem na³adowa³em pakiet z tych ogniw pradem 8A (!) i wszystko jest ok :)
Zwykle na szybkiego ³adujê je pr±dem 2A
______________ pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht
formatting link

Reply to
krall (khpmodel
Witam. Adres strony z danymi akumulatorów pdfy. Producent zaleca szybkie ładowanie 750mA w ciągu 1 h.
formatting link
Jakim prądem ładujecie te pakiety? Chciałbym przyśpieszyć ładowanie, ale
Reply to
Bodzioch A.
Ech...
formatting link
... ...lub
formatting link
... ... lub szukac bezposrednio pdfa ]=>
Z pdfa 500ARki: Standard: 50mA(14-16h | 0..45C) Quick: 150mA(4-6 | 10..45C) Fast: 750mA(~1h | 5..40C)
I dla zywota pakieciku lepiej nie przkeraczac tych 750mA(1.5C) =) No, ale jesli to 5C(2.5A) raczej bym nie przekraczal.
Reply to
Doman
Od dwóch lak korzystam z tych ACCU i ³aduje je pr±dem ok 2A i jak na razie nie mam z nimi problemu.
Zdarzy³y mi siê pozostawienie ich w modelu co spowodowa³o ca³kowite roz³adowanie do "0",
pr±dem spoczynkowym przy wy³±czony regulatorze,
i nic im siê nie sta³o. Nadal wchodzi w nie ok 600mA
Micha³_Sz
Reply to
Michal S.
Chyba przyjmę taką taktykę. Dzięki!
Reply to
PiotrP
Jak juz napisali koledzy. Przy dobrej ³adowarce mozesz te ogniwa spokojnie ³adowaæ pr±dem 2A, z tym ¿e dobrze je wtedy ch³odziæ. W ka¿dym razie nie pod³±czaj do ³adowania pakietu w³a¶nie wyjêtego z modelu (gor±cego). Przy tak szybkim ³adowaniu, dobrze mieæ przynajmniej 3 pakiety aby nie czekaæ. Jednym latasz, drugi stygnie, trzeci siê ³aduje. Oczywi¶cie, je¶li nie ma takiej konieczno¶ci (nie ³adujesz w polu), lepiej bêdzie dla ¿ywotno¶ci ogniw ³adowaæ wolniej. Przyjê³o sie ³adowaæ NiCd pr±dem 2C (tutaj 1A). Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
A mi sie nigdy nie zagrzaly przy 2A. Przy 3A grzeja sie nie osiagajac jednak 35 stopni - wiec nie wiem czy nawet uznawac to za "grzanie".
Andrzej Kowalski
Reply to
Andrzej Kowalski
Hmm, to dziwne. Przy 2A grzej± siê zdecydowanie powy¿ej 35st. (nie przyczepia³em termopary, ¿eby sprawdziæ dok³adnie). A czym ³adujesz? Mo¿e przypadkiem Pulsarem z w³±czon± opcj± Inflex? Wtedy rzeczywi¶cie nie bêd± siê grza³y (po to jest ta funkcja), ale bêd± te¿ nieco niedo³adowane. Co¶ za co¶. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
No to sie wyjasnilo. Pulsar jednak zmienia sposob patrzenia na swiat ;-)
Pozdrawiam Andrzej Kowalski
Reply to
Andrzej Kowalski
Tak mam.
Przeciez to napisalem.
Reply to
Doman
Poeksperymentowałem. Pulsarem, przy wyłaczonym INFLEX (by nałapały więcej elektronów :) ) ładowalem w polu prądem 2A i były letnie, ale nie gorące.
Reply to
PiotrP
U mnie te¿ nie s± gor±ce. Na oko maj± pewnie ok. 40 stopni po ³adowaniu 2A. K³opot w tym, ¿e jak wyjmiesz z modelu, to w zale¿no¶ci od ¿ar³oczno¶ci napêdu, mog± byæ bardzo ciep³e. Stygn± natomiast do¶æ wolno. Je¶li takie bardzo ciep³e zaczniesz od razu ³adowaæ, to od tej wyj¶ciowej, do¶æ wysokiej temperatury bêd± siê grza³y jeszcze bardziej. S³owem nie chodzi³o mi o to, ¿eby nie ³adowaæ wogóle 2A, lecz unikaæ szybkiego ³adowania zaraz po lataniu, jesli ogniwa s± nagrzane. Nie wiem jak bardzo takie traktowanie skraca ¿ycie separatora w ogniwach, ale teoretycznie skraca, dlatego ja unikam takiego traktowania ogniw :) Zreszt± parê razy, pod koniec ³adowania 2A s³ysza³em charakterystyczny syk oznacaj±cy uwolnienie gazów z ogniw przez zaworki bezpieczeñstwa. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.