Stronka modelarska

Witam wszystkich :)
Od dawna przegl±dam t± grupê i jestem z ni± mi³o zwi±zany .Zawsze jak mia³em
problem mog³em uzyskaæ tu pomoc i sam stara³em siê innym odpowiadaæ na
problemy .
W weekend posiedzia³em troszkê i stworzy³em stronê , która powoli siê
rozrasta .
formatting link
razie mo¿na obejrzeæ parê modeli plastikowych (motocykle i samochód) i
zdalnie sterowany samochód tamiya na podwoziu TL-01 (zdjêcia s± do¶æ
obszerne ).
S± to dzia³y modele\plastik i modele\4x4 .
Mile widziane uwagi , pytania .Mo¿e wiêcej opisów , szczegó³ów , zdjêæ ?
Obecnie pracujê nad czê¶ci± strony po¶wiêconej samolotom i silnikami bez
szczotkowymi z CD.
Dzia³ CD_POWER :) bêdzie dok³adnie opisywa³ jak siê tworzy silniczek z CD na
neodymach i jaka jest frajda z jego u¿ywania. Zamieszczê tu swoje
spostrze¿enia porady , jak i do¶wiadczenia wymienione z Wit0 ( Tu
podziêkowania za wskazówki .Ale jak sam mówi³ do¶wiadczenia samemu trzeba
nabraæ . I tak by³o ! )
Ogólnie strona jest o moich hobby J i mo¿e kogo¶ co¶ innego zainteresuje
poza modelami
Pozdrawiam Wszystkich
Reply to
DraGon
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.