Uwaga

No panowie już za dwa dni przypomnienie o tu nie powiem czym żeby już dziś
niktnie pisał że za często i że spam hihihihi
Pozdrawiam
Reply to
Robert
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Robert" snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Panie "Wys³ano z serwisu OnetNiusy" mo¿na prosiæ o polsk± wersjê jêzykow±?
Reply to
qrdl

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.