zasilanie samolotu

Jestem laikiem, wiêc pytanie mo¿e g³upie, mianowicie: czy w modelu samolotu
silnik i ca³a elektronika mo¿e byæ zasilana z tej samej baterii?
Reply to
Karczmarz
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Karczmarz" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:dcd8fk$ng6$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Generalnie tak, ale zale¿y to jaki napêd, ilo¶ci serw czy te¿ wielko¶ci modelu.
Poczytaj np.
formatting link
i tam lotnicze czy technika
buwi777
Reply to
buwi777
Jesli chodzi ci o model z napêdem elektrycznym to tak. Musisz mieæ tylko funkcje BEC w regulatorze.
Reply to
marekmlk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.