Żyroskop - kompensata ruchu Ziemi

Może NTG...

Czy w żyroskopie trzeba kompensować ruch obrotowy Ziemi? To znaczy, czy uruchomione koło żyroskopu wykona w ciągu doby pełny obrót (oczywiście nie wokół osi żyra) w kierunku przeciwnym do obrotu Ziemi?

Reply to
LukaszS
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.