gorąco

Czy na takiej walcarce jak ta:

formatting link
żna walcować przedmioty w temperaturze ok. 1000 C czy jest do tego potrzebne inne urządzenie?

Reply to
KK
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.