Re: pe?zanie stali

To nie tylko struny. Zobaczcie jak sie przygiely wysiegniki dzwigow > [zurawi],....
Gdyby były tak znaczne odkształcenia, to pewnie UDT nie dopuściłby
takich żurawi do użytkowania.
Liny od windy w blokach ile razy wymieniano.
Liny wymienia się z innego powodu.
W.Kr.
Reply to
wieslaw.kruszewski
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.