Folia Oracover Air Light - oklejanie

Witam.
Chcia³bym poprosiæ o poradê jak oklejaæ model foli±
Oracover Air Light. Problem w tym ( o czym wcze¶niej nie
wiedzia³em bo u¿ywa³em Solarfilmu) ¿e nie znalaz³em
na tej foli warstwy klej±cej ani ¿adnej innej warswy od spodu ,któr± siê
zrywa przed oklejaniem. Mo¿e najpierw konstrukcjê modelu nale¿y
"czym¶" klej±cym pokryæ a potem oklejaæ - nie wiem dlatego proszê o
podpowied¼.
Irek
Reply to
Ireneusz Sobotka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.