Jakie Heli ???

Byæ mo¿e wk³adam kij w mrowisko, ale co mi tam ....
Jako, ¿e jeszcze nie latam wirop³atami mam pytanie:
W ostatnim ( 3/2005) nr Modelarza jest opis "¶mig³owca" Dragonfly za 680 z³
i lepsza wersja "typ 22" za oko³o 820 z³. Jak siê ma ta "zabaweczka" do
¶mig³owca HONEY Bee. Czy jest to ten sam modelik??? , a je¿eli nie to który
jest odporniejszy na gonienie kretów i jak z czê¶ciami zamiennymi do obu
helikopterów.
Odpowied¿ typu: google twoim przyjacielem jest .... znam ale jako¶ nie
znalaz³em porównania bezpo¶redniego tych dwóch "modeli" a mo¿e ¿le szuka³em
?? .......
buwi777
Reply to
buwi777
Loading thread data ...
Odpowiedzi znajdziesz na forum EP Heli
formatting link
na samej stronie EP w dzia³ach tematycznych
Dragonem nie lata³em ale jestem za to zadowolonym u¿ytkownikiem HB.
Pozdrawiam LarsD
formatting link

Reply to
LarsD
A mo¿e przyjrzyj siê T-rexowi W³adek
Reply to
Wladek_J
U¿ytkownik "Wladek_J" <prb snipped-for-privacy@tlen.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:4255078c$0$1421$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl...
Po pierwsze dziêkujê LarsD ( jak u licha to odmieniæ LarsowiD ??? czy LarsDowi) za linka - jako¶ mi to umknê³o
¯e dobre i tanie jest tylko wino owocowe to jest prawda ogólnie znana, ale za³o¿enie jast aby wraz z aparatur± wydaæ nie wiêcej jak 1000 z³, a na T-Rexa + aparatura to chyba nie wystarczy.
Wracaj±c do EpHeli wywnioskowa³em ( analizuj±c Forum ), ¿e do Dragonfly jest k³opot z czê¶ciami zamiennymi, natomiast do HB k³opotu ( oprócz kasy ) z remontem i tuningiem nie ma. Czy kto¶ mo¿e to potwierdziæ lub zdementowaæ ????
buwi777
Reply to
buwi777

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.