klapy a ster wysokosci

Loading thread data ...
Witam.
Powinien byc domiksowany lekko w dol - wartosc ta nalezy dobrac praktycznie.
pozdrawiam Ben.
Reply to
Ben.
Witam
U¿ytkownik "leon kowalski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Jak uruchamia³em po raz pierwszy klapolotki, kto¶ poradzi³ mi, ¿eby zmiksowaæ je ze sterem wysoko¶ci tak aby wychyla³ siê w dó³. Teoria by³a taka, ¿e wysuniête klapy zwiêkszaj± si³ê no¶n±, wiêc model bêdzie mia³ tendencjê do zadzierania w górê i trzeba to skompensowaæ wysoko¶ci±. Tymczasem okaza³o siê, ¿e o ma³o nie rozbi³em modelu, który ostro poszed³ w dó³. Od tego czasu przy oblatywaniu modelu z klapolotkami, nie ustawiam ¿adnego miksowania z wysoko¶ci± i staram siê na bezpiecznie wysokim pu³apie wyczuæ model. Okaza³o siê, ¿e z piêciu modeli testowanych z klapolotkami 4 zachowywa³y siê neutralnie. Wypuszczenie klapolotek pozwala wolniej lecieæ bez obawy przeci±gniêcia i daje te¿ pewien efekt hamulców aerodynamicznych natomiast nie ma wp³ywu na zadzieranie lub opadanie nosa modelu. Oczywi¶cie próby by³y robione przy ma³ych prêdko¶ciach lotu ok. 1/3 gazu. Nikt raczej nie lata z wypuszczonymi klapami na pe³nym gazie i nie wiem jak model by siê wtedy zachowa³. ¯aden z tych modeli nie by³ szybowcem wiêc nie wiem jak one siê zachowaj±. W jednym modelu za to efekt by³ odwrotny do spodziewanego, gdy¿ model do¶æ zdecydowanie leci w dó³ po wypuszczeniu klapolotek mimo ¿e ster wysoko¶ci jest w po³o¿eniu neutralnym. Kompensujê to jednak rêcznie sterem wysoko¶ci (nie mikserem). Dodam, ¿e mimo takiego zachowania klapolotki w tym modelu równie¿ znacznie u³atwiaj± l±dowanie przez zmniejszenie prêdko¶ci przyziemienia, a w³a¶ciwie wodowania, bo to ³ód¼ lataj±ca. My¶lê wiêc, ¿e nie ma na to regu³y. Zale¿y to od ciêciwy p³ata, wielko¶ci klap lub lotek, i k±ta ich wychylenia, po³o¿enia ¶rodka ciê¿ko¶ci czyli generalnie od geometrii p³atowca.
Reply to
invalid unparseable
Dzieki za podopowiedz. Moj szybowiec strasznie zadzera po wypuszczeniu klap i wlasnie zmiksowalem klapy ze sterem wysokosci. Ale balem sie ze cos jest nie tak z konstrukcja szybowca. Stad moje pytanie.
Pozdrawiam
Reply to
leonkowalski

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.