Kokot z Cz .Cieszyna

Moja babcia mówi³a "kokot" na koguta-pewnie i niektórzy z was znaj± to
s³owo w kontek¶cie "modnego " ostatnio drobiu.
Po drugiej stronie Olzy -w Cieszynie- to s³owo ma inne znaczenie.Ale
pozostañmy przy naszym ludowo drobiarskim skojarzeniu.Tak wiêc rzecz o
kogucie z Czeskiego Cieszyna a konkretnie o sprzedawcy (w³a¶cicielu
?????!!!!!!!!!) ze sklepu modelarskiego (na rynku ,po schodkach,przej¶cie
przez sklep elektryczny).
Potrzebowa³em kilkunastu desek balsy ró¿nych rozmiarów.Poda³em kartkê ze
specyfikacj± .W milczeniu patrzy³em jak "personel" wybiera towar z pó³ek.
Desek mia³o byæ razem 14 sztuk
Po chwili cz³owiek poda³ mi kilkana¶cie desek. Jako ,¿e t± balsê zamówi³
kolega Antek co na balsie zna siê jak ma³o kto sprawdzi³em co to za jako¶æ
.Wymagania by³y ¿adne.Ot- po prostu balsa na ¿eberka i listwy .Co tu wymagaæ
! Z zamówionych 14 sztuk otrzyma³em 12-brak³o 2 szt. 2 mm. Brak³o- to
brak³o-tak bywa .........
Tylko dwie deski odpowiada³y moim wyobra¿eniom o desce balsy. S³oje w miarê
proste ale bez cudów, nieco ró¿na twardo¶æ w zakresie jednej deski. S³owem
balsa klasy "Standard" !
Poprosi³em o wymianê desek. I wtedy ów cz³owiek dokona³ metamorfozy . Ju¿
nie by³ to cz³owiek ale nowy bardziej wzbogacony stwór. Bogatszy o now±
osobowo¶æ cz³owiek-kogucik- kokocik zapia³ !A¿ siê zaczerwieni³ z wysi³ku
!Zatrzepota³ rzêsami-skrzyde³kami , nie strawione knedle zagulgota³y mu w
gardle . Co ??? Wyba³uszy³ oczy jak dno kufla piwa !!
Ty tu pierwszy raz i wybierasz sobie ???! To jest balsa standard a nie
wybierana !!
Biedny koguci mó¿d¿ek -¼le trafi³ .Wybierana oznacza selekcjonowana przez
producenta i podzielona wed³ug kategorii. Zreszt± nie mia³ standardowej
balsy 2 mm i zaproponowa³ "lekk±" czyli selekcjonowan± czyli dro¿sz±, czyli
wiedzia³ o co chodzi.Wreszcie ujawni³ fragmenty tajemnicy swoich dwóch
zwojów w mózgu (jakby mia³ trzy to by nie by³o tego tekstu -a tak nasra³ na
swoje podwórko ).Kokocik za¿yczy³ sobie o 5 KCz. wiêcej za ka¿d± z
zamienionych desek -wymiany dokona³ sam i b³yskawicznie w przeciwieñstwie do
wcze¶niejszego wybierania towaru .Skoro jest "vyberena" to znaczy
dro¿sza -logiczne no nie !Mnie siê nawet "brambory" nie zepsu³y w piwnicy.Na
takie numery jestem od lat przygotowany-trening na spotkaniach kiedy koledzy
S³owacy ujawnili mi "subtelne " ró¿nice pomiêdzy nimi co ¿yli w jednym
pañstwie .
Spokojnie powiedzia³em ,¿e nie ma sprawy .Nie ma tego co potrzebujê to kupiê
w Pradze gdzie jak raz jadê .A w³a¶ciwie to nie bêdê bra³ ¿adnej deski.
Spokojnie wybiorê w Pradze -tam klient sam dobiera sobie takie produkty.
Zmiêk³,oprzytomnia³ ..
R±czêta wykona³y ruch a'la grzebanie w piasku i ..........ju¿ po cudownej
ods³onie ! A by³ to ten b³ysk kiedy z pod maski wyj¿a³ pysk (dziób).
Ponownie uprzejmie wyjrza³ zza kontuaru sprzedawca ,mrucz±cy przyja¼nie do
klienta,co¶ wspomnia³ o pikniku na ¯arze........... Zaraz ,zaraz ! To ty tam
komentowa³e¶ piknik ??!! Tak ,a co ? Nie podoba³o siê ?
I ponownie jaka¶ cudowna przemiana -ju¿ inny facio mnie obs³uguje,nadskakuje
,proponuje ,zapisuje i w ogóle to prawie dop³aca do interesu by koledzy z
"Polska" itd. ,itp. O ma³o co nie wychlasn±³em sobie siekaczy na wazelinie
........
No powiedzcie sami; kokocik kogucik zas³u¿y³ na bucik .?
Reply to
Roh
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Roh" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:diqc1i$ti5$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
[ciach]
Dobre! Podoba³o mi siê.
A "kokot" to mówi± na koguta na calu¶kim ¦l±sku. A "kokotek" mówi± na kran w ¶cianie...
Pozdrowienia. Krzysztof.
Reply to
ktabaczynski
U¿ytkownik "Roh" napisa³ w wiadomo¶ci news:diqc1i$ti5$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Kupowa³em w tm sklepie wiele razy i zawsze by³o OK. Balse tez mog³em sobie wybraæ. Sprzedawca by³ zawsze grzeczny i chêtny do sprowadzania jakiegi¶ materia³u jak go akurat nie ma, czy np. zostawienia czasopisma modelarskiego. Po cholere jecha³e¶ do czeskiego Cieszyna jak po drodze w Andrychowie mia³e¶ Model Partnetner, gdzie balsy wybór ogromny i taniutko, ¿e ho ho. Gdzie Twój patriotyzm, trzeba popieraæ polskich sprzedawców.
To ju¿ przesadzi³e¶. Wydaje mi sie ¿e bardziej Ty zas³u¿y³e¶ na czeski bucik.
Micha³
Reply to
Micha³

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.